งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 148 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 29 คนบุคลากรสายสนับสนุน 119 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 59 ปีและน้อยที่สุด 23 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 38.16 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 42 ปี (Mode) มัธยฐาน 37 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน แต่ใกล้เคียงแบบสมมาตร กล่าวคือ บุคลากร จำนวนมากที่สุดมีอายุระหว่าง 35-39 ปี บุคลากรอายุ น้อยและบุคลากรอายุมากมีจำนวนเท่าๆกัน ลักษณะ เช่นนี้ในปัจจุบันสามารถจัดสรรอัตรากำลังทดแทนกัน ได้ แต่ในอนาคตหากไม่มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรอายุ น้อยอย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาการขาดอัตรา ทดแทนกันได้

3 Max 59 Min 23 Avg. 38.16 Sd. 8.85 critica l

4 Max 59 Min 30 Avg. 45.07 Sd. 8.71

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยราชสุดา

6 Max 55 Min 23 Avg. 36.47 Sd. 8.02

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google