งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Budgeting System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Budgeting System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Budgeting System

2 วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ระบบการเงิน ระบบพัสดุ และทรัพย์สินถาวร เพื่อให้มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่รองรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินกองหนุนทั่วไป เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(Management Information System:MIS,Executive Information System:EIS)เพื่อการตัดสินใจและการวางแผน

3 การจัดแบ่งองค์กร การจัดแบ่งองค์กร

4 การจัดแบ่งองค์กร การจัดแบ่งองค์กรตามหน่วยงาน

5 หน้าที่และความรับผิดชอบของงานงบประมาณ
ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ดำเนินขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการขอใช้เงินและเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับ ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณแผนดินไมใหใชจายเกินงบประมาณที่ไดรับ เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล

6 เอกสารและปริมาณเอกสารที่ใช้ในการปฎิบัติการ
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร รหัสเอกสารที่ปรากฎ หน่อยงานที่จัดทำ ความถี่ของการใช้งาน เอกสาร (I/O) จำนวนฉบับ/ชุด หมายเหตุ

7 รายงานที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
รหัส ชื่อรายยงาน รหัสเอกสารที่ปรากฎ หน่วยงานที่จัดทำ หน่วยงานที่ใช้งาน ความถี่การใช้งาน (ฉบับ)

8 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ
ไม่สามารถรู้ยอดรายจ่ายจริงของเงินงบประมาณ ไม่รู้ยอดคงเหลือของงบประมาณที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีการจ่ายเงินเดือนให้กับบางหน่อยงานเกินงบประมาณ แต่รวมทุกหน่ยงานไม่เกินงบมหาลัย การใช้เงิน กองคลังแจ้งแต่ยอดใช้จริงตามบัญชี ไม่มียอดผูกผัน(ยอดกันงบ)ให้ ไม่มีวิธีการตัดสินที่ถูกต้องในการเลือกใช้เงินบางกิจกรรมสามารถใช้ได้ทั้งงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ ข้อเสนอแนะ การขอเบิกและการจ่ายเงินต้องระบุหน่วยงาน บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงฐานข้อมูล ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือก่อนการเบิกจ่ายเงิน ระบบคอมพิวสามารถช่วยตรวจสอบงบประมาณที่ขอตั้งและยังไม่มีการเบิกจ่ายได้ โดยเชื่อมโยงระบบวางแผนงบประมาณ ระบุประเภทของงบประมาณที่ดำเนินการแยกกันตามขั้นตอน ตามกิจกรรมที่ทำ

9 ความต้องการของผู้ใช้งาน
สามารถทราบถึงงบประมาณที่ได้รับ สามารถบันทึกการขออนุมัติเงินประจำงวด สามารถบันทึกการขอโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการ สามารถดูรายละเอียดการตั้งเบิกเงินในแต่ละงวด สามารถดูรายละเอียดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน สามารถตรวจสอบรายงานที่มีการตั้งเบิกแล้ว สามารถตรวจสอบรายการที่เบิกครบแลว สามารถตรวจสอบจํานวนเงินคงเหลือกอนผูกพัน (อนุมัติ) ,หลังผูกพัน (ตั้งเบิก) , หลังจายเงินแลว (จายเช็ค)

10 สามารถติดตามการขอกันเงิน
สามารถบันทึกการกันเงินเหลื่อมปี สามารถบันทึกการขยายเวลาเบิกจายเงิน สามารถดูรายละเอียดการเชื่อมโยงขอมูลการตั้งงบประมาณในรายการที่ไดรับงบประมาณที่เปน แผนงาน สามารถทราบถึงการเบิก-จายเงินที่ไดรับการอนุมัติในแตละวัน สามารถใหคณะ/หนวยงาน ติดตามการเบิก-จายเงินจัดสรรได สามารถควบคุมการเบิกงบประมาณ สามารถดูยอดรายจายจริง สามารถดูรายงานการคางการตั้งเบิกเงิน หน่วยงาน

11 ผลกระทบ ตองมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางานบางขั้นตอน
ตองมีการปรับปรุงเอกสารเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ รวมทั้งการเพิ่มเติมเอกสารเพื่อใหรองรับกับวิธีการปฏิบัติงานใหม ตองมีการฝกอบรมบุคลากรผูใชระบบ ใหเขาใจขั้นตอนการใชงาน ตองมีการฝกอบรมบุคลากรใหเขาใจถึงประโยชนในการนําระบบงานใหมเขามาใชงาน ต้องมี อุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอต่อการรองรับระบบงานใหม่ๆ มีการโอนย้ายจากระบบฐานข้อมูลเก่าไปยังฐานข้อมูลใหม่ มีการทำงานแบบ parrallel เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

12 The End Present BY 1.Mr.Teerawood Arayasadjapong 463020393-5
2.Mr.Nipon Komin Computer Science


ดาวน์โหลด ppt Budgeting System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google