งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พ่อขุน พระสังฆราชในราชธานี คามวาสี-ฝ่ายขวา พระครูในราชธานี เจ้าอาวาสในราชธานี พระสังฆราชหัวเมืองสำคัญ พระครูหัวเมือง เจ้าอาวาส อรัญวาสี-ฝ่ายซ้าย

2 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจักรและอาณาจักรในสุโขทัย
พ่อขุน องค์ศาสนูปถัมภก หัวหน้ารัฐบาล พระสังฆราชในราชธานี คณะลูกขุน พระสังฆราชของหัวเมืองสำคัญ พ่อเมือง พระครู พ่อบ้าน เจ้าอาวาส พ่อครัว พระภิกษุ-สามเณร ชาวบ้าน

3 การปกครองคณะสงฆ์อยุธยา
สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะ คามวาสีฝ่ายซ้าย อรัญวาสี คามวาสีฝ่ายขวา คณะสงฆ์อรัญวาสี ในกรุง-หัวเมือง พระราชาคณะ หัวเมืองฝ่ายใต้ พระครู เจ้าอาวาส หัวเมืองฝ่ายเหนือ

4 การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3
สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะเหนือ หัวเมืองเหนือ เจ้าคณะกลาง วัดในกรุง เจ้าคณะใต้ หัวเมืองใต้ เจ้าคณะอรัญวาสี ไม่มีวัดในสังกัด

5 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจักรและอาณาจักร
พระมหากษัตริย์ ศาสนูปถัมภก ประมุขของฝ่ายบ้านเมือง การบริหารคณะสงฆ์ส่วนกลาง คณะเสนาบดี สมเด็จพระสังฆราช กระทรวงต่างๆ มหาเถรสมาคม ข้าหลวงเทศาภิบาล(มณฑล) เจ้าคณะมณฑล ผู้ว่าราชการเมือง(จังหวัด) การบริหารคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค เจ้าคณะเมือง นายอำเภอ (แขวง หรือ อำเภอ) เจ้าคณะแขวง กำนัน เจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุ-สามเณร ชาวบ้าน

6 การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระสังฆราช มหาเถรสมาคม มณฑล เมือง แขวง วัด

7 การปกครองคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2484

8 การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน
สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส


ดาวน์โหลด ppt การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google