งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

2 ความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทัย
2 ความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัย เกิดจากความรักชาติ ความเสียสละ และความสามารถของบรรพบุรุษไทย ในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ได้มีพัฒนาการที่เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความเจริญก้าวหน้า   ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม จากผลงานและความสามารถของบรรพบุรุษไทยเป็นผู้สร้างมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นรากฐานของการพัฒนาชาติบ้านเมืองสืบทอดมาเป็นลำดับ

3 ปัจจัยภายในที่นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
14 ปัจจัยภายในที่นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 1. สภาพทำเลที่ตั้งของกรุงสุโขทัยที่เหมาะสม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม โดยมีแม่น้ำปิง วัง และน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำ เจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยจึงติดต่อกับหัวเมืองอื่นๆ ได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ในแง่ทางเศรษฐกิจ : สามารถติดต่อค้าขายกับหัวเมืองทางภาคเหนือและภา กลางตอนล่าง และชาวต่างชาติจึงมีรายได้จากการค้าขาย ทำให้ประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ชุมชนสุโขทัย จึงขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้น

4 ปัจจัยภายในที่นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
15 ปัจจัยภายในที่นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 2. ความสามารถของผู้นำไทยที่เข้มแข็ง เป็นนักรบ เสียสละ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด เป็นโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถม มีพระสหาย คือ พ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง ได้ช่วยกันขับไล่ขอมไม่ให้ครอบครองสุโขทัยได้สำเร็จ ในที่สุด...จึงสามารถสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยได้

5 ปัจจัยภายในที่นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 3. นิสัยรักความเป็นอิสระ
16 ปัจจัยภายในที่นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 3. นิสัยรักความเป็นอิสระ คนไทยไม่ชอบอยู่ภายใต้อำนาจ ไม่ต้องการผู้นำที่เป็นพวกขอม ดังนั้น เมื่อพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง มีนโยบายที่จะทำให้กรุงสุโขทัยเป็นอิสระจากขอม จึงได้รับการสนับสนุนจากคนไทยรวมกันต่อสู้กับทหารขอม จนได้รับชัยชนะ สามารถทำให้สุโขทัยเป็นอิสระได้

6 ปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
17 ปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 1. ขอมเริ่มเสื่อมอำนาจ หลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ขอมผู้เข้มแข็ง ได้สิ้นพระชนม์ ใน พ.ศ อาณาจักรขอมก็ค่อยๆเสื่อมอำนาจ กองทัพลดแสนยานุภาพลง เนื่องจากการทำสงครามยืดเยื้อ กับอาณาจักรที่อยู่ใกล้เคียง การระดมกำลังคนและทรัพยากรเพื่อก่อสร้างเทวสถาน เช่น ปราสาทหิน ทำให้ขอมสิ้นเปลืองงบประมาณ จึงทำให้สุโขทัยมีความปลอดภัยมากขึ้น ในช่วงที่กำลังสร้างราชธานี

7 ปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
18 ปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 2. กลุ่มคนไทยในแคว้นอื่นให้การยอมรับ คนไทยในแคว้นอื่นๆ ไม่ได้ยกทัพเข้ามาแย่งชิง หรือหวังผนวกสุโขทัยไว้ใต้อำนาจ แสดงให้เห็นว่า...คนไทยในแคว้นอื่นที่เคยตั้งตัวเป็นอิสระ ยอมรับอำนาจของแคว้นสุโขทัย


ดาวน์โหลด ppt การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google