งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มคนในสังคมสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มคนในสังคมสุโขทัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มคนในสังคมสุโขทัย
โดย กาญจนา ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส

2 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. เจ้านาย หมายถึงบุคคลกลุ่มใดในสมัยสุโขทัย ก. นักบวช ข. ข้าราชการ ค. พระราชวงศ์ ง. พระมหากษัตริย์ 2. ในสมัยสุโขทัย คำว่า “พ่อขุน” หมายถึงบุคคลใด ก. ขุนนาง ข. นักบวช ค. พระราชวงศ์ ง. พระมหากษัตริย์ 3. ข้อใดแสดงถึงบทบาทที่ สำคัญที่สุด ของกษัตริย์ในสมัยสุโขทัย ก. ดูแลราษฎรให้มีความสุข ข. สร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่ ค. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ง. แผ่ขยายพระราชอาณาเขต 4. นายแดงเป็นสามัญชนทั่วไป ถ้าเกิดในสมัยสุโขทัยนายแดงจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนใด ก. ข้า ข. ไพร่ ค. ขุนนาง ง. พระราชวงศ์ 5.“หากได้รับอนุญาตให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ก็จะเป็นอิสระ”หมายถึงบุคคลกลุ่มใด

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถจำแนกกลุ่มคนในสังคมสุโขทัยได้

4 คือบุคคลใด….มีความสำคัญอย่างไร……

5 คือบุคคลใด………มีความสำคัญอย่างไร….

6 คือบุคคลใด………มีความสำคัญอย่างไร…..

7 กลุ่มคนในสังคมสุโขทัย
แบ่งเป็นชนชั้น 3 ชนชั้น ดังนี้ 1.ชนชั้นปกครอง หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการปกครอง ประกอบด้วย -พระมหากษัตริย์ -พระราชวงศ์ -ขุนนาง

8 2. ชนชั้นที่อยู่ภายใต้การปกครอง ได้แก่ -ไพร่ -ทาส
3. ชนชั้นนักบวชทางศาสนา ได้แก่ -พระสงฆ์

9 1. พระมหากษัตริย์ คือ ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง อาณาจักร เป็นผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร สร้างความเป็น ปึกแผ่นในอาณาจักร ตลอดจนการดำรงชีวิต และการทำมาหากิน ของราษฎร ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นผู้นำกองทัพในยาม เกิดสงคราม

10 2. พระราชวงศ์ เป็นผู้ที่มีเชื้อสายร่วมกับกษัตริย์ เป็น ชนชั้นที่พระมหากษัตริย์ทรงไว้วางใจ บรรดาพระ ราชวงศ์ที่ใกล้ชิดและมีความสามารถอาจได้รับ มอบหมายจากพระมหากษัตริย์ให้ปกครองดูแลเมือง ลูกหลวง หรืออาจมีโอกาสสืบราชสมบัติได้

11 3. ขุนนางหรือข้าราชการ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติ หน้าที่ดูแลบ้านเมือง ปกครองผู้คน และเป็นผู้นำ กำลังไพร่พลออกทำสงครามป้องกันอาณาจักรตาม พระราชโองการของพระมหากษัตริย์

12 4. ไพร่ หมายถึง ราษฎรสามัญชนธรรมดา มีอิสระในการดำเนินชีวิต อยู่ภายใต้การควบคุมของขุนนาง ตามพระราชโองการของพระมหากษัตริย์ ไพร่จะถูกขุนนางเกณฑ์ไปใช้แรงงานเป็นครั้งคราว เช่น การก่อสร้าง การชลประทาน เป็นต้น

13 5. ข้า (ทาส) หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่มีอิสระและเสรีภาพใน การดำเนินชีวิตของตนเอง และต้องเสียสละแรงงานให้กับ นาย หากทาสได้รับอนุญาตให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ก็จะเป็นอิสระพ้นสภาพจากการเป็นทาส และถึงแม้เมื่อลา สิกขาก็ยังเป็นอิสระไม่ต้องกลับไปเป็นทาสอีก

14 6. นักบวชทางศาสนา หมายถึง พระสงฆ์ เป็นผู้สืบทอด และเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีหน้าที่อบรมสั่งสอนและ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามหลักเกณฑ์ของศาสนา นั้นๆ ภายใต้การอุปถัมภ์ของกษัตริย์

15 นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ 4 คน แล้วปฏิบัติดังนี้
นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ 4 คน แล้วปฏิบัติดังนี้ 1.ร่วมกันทำกิจกรรมในบัตรกิจกรรมที่ 1-4 2.เตรียมนำเสนอกิจกรรมที่ร่วมกันทำ กลุ่มละ 1 คน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มคนในสังคมสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google