งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
นายวิฑูรย์ ทวีสุข นายวิฑูรย์ ทวีสุข

2 ประชาธิปไตย คือ อะไร การได้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง
การได้เป็นผู้แทน “คน” การได้เลือกตั้ง โดยการหย่อนบัตร

3 ประชาธิปไตย คือ อะไร จากสุนทรพจน์อันลือเลื่องของประธานาธิบดี ลิงคอล์น อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ว่า ประชาธิปไตย คือ “การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” ที่ถือว่าอำนาจหน้าที่ในการปกครองประเทศจะต้องมาจากประชาชนหรือได้รับความยินยอมจากประชาชน

4 การได้ผู้แทนมาด้วยวิธีไหนจ๊ะ
ซื้อเสียง บังคับขู่เข็ญ การต่อรองหลังเลือกตั้ง

5 ท้องถิ่นนักเรียน รู้จักใครบ้าง
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายก อบต. / นายกเทศบาล (นายกเทศมนตรี) สจ. : สมาชิก อบจ.

6 จริงๆ ท้องถิ่นนักเรียนมีดังนี้

7 การเลือกตั้งรู้ไหมว่ามีระดับใดบ้าง
สส. : สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สว. : สมาชิกวุฒิสภา นายก อบจ. : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส.อบจ. (สจ.) : สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี : นายกเทศบาลตำบล สท. : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล นายก อบต. : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส.อบต. : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

8 ความรู้เรื่องท้องถิ่น... นักเรียนรู้เท่านี้ใช่ไหม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล

9 ความรู้เรื่องท้องถิ่น... มีมากกว่าที่นักเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา

10 ท้องถิ่น... เรื่องใกล้ตัว
กรุงเทพมหานคร เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข) เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แต่ละเขตเลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข)

11 ท้องถิ่น... เรื่องใกล้ตัว
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) เลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข) เลือกสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) แต่ละเขตเลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข)

12 ท้องถิ่น... เรื่องใกล้ตัว
เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล นายกเทศมนตรีนคร , เทศมนตรีเมือง , เทศมนตรีตำบล เลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข) สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) แต่ละเขตเลือกได้ 6 คน (6 หมายเลข) เทศบาลนคร มีสมาชิก 24 คน เทศบาลเมือง มีสมาชิก 18 คน เทศบาลตำบล มีสมาชิก 12 คน

13 ท้องถิ่น... เรื่องใกล้ตัว
องค์การบริหารส่วนตำบล เลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) เลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข) เลือกสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) แต่ละหมู่บ้านเลือกได้ 2 คน (2 หมายเลข) ( กรณีที่ อบต. ใด มีหมู่บ้านไม่เกิน 2 หมู่บ้าน สามารถเลือกได้หมู่บ้านละ 3 คน )

14 ท้องถิ่น... เรื่องใกล้ตัว
เมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา เลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข) สมาชิกสภาเมืองพัทยา แต่ละเขตเลือกได้ 6 คน (6 หมายเลข) เมืองพัทยา มีสมาชิก 24 คน

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google