งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมงาน

2 Safety Basket ตะกร้าแห่งความปลอดภัย ผู้นำเสนอ
นางวารินทร์ กุลชัยภูมิ ผู้ช่วยทันตแพทย์ หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านเขว้า

3 ความเป็นมา เนื่องจาก หน่วยงานทันตกกรรม ได้ส่งเครื่องมือที่ใช้แล้วในหน่วยงาน และได้ส่งต่อให้ central supply ล้างและ sterile ซึ่งมีการจัดเรียงลงกล่องบรรจุเครื่องมือที่ใช้แล้ว โดยไม่ได้มีการแยกประเภท ซึ่งเครื่องมือทันตกรรมส่วนใหญ่มีความแหลมคม อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่นำเครื่องมือไปล้างและทำความสะอาด เนื่องจากเครื่องมือชนิดต่างๆปะปนกัน ลำบากในการคัดแยก ทำให้เสียเวลาในการล้างและบรรจุเครื่องมือก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ โรงพยาบาลบ้านเขว้า ยังขาดความพร้อมด้านเครื่องมือและสถานที่ บุคลากรทันตกรรมต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้ทันรอบการนึ่งฆ่าเชื้อ อีกทั้งเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นกระจก อาจเกิดรอยขูดขีดเสียหายได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบการคัดแยกเครื่องมือก่อนนำไปส่งหน่วยจ่ายกลางขึ้น

4 ปัญหา เครื่องมือชำรุด เครื่องมือมีคมทิ่มมือ
Befor เครื่องมือชำรุด การหมุนเวียนเครื่องมือไม่เพียงพอ เครื่องมือมีคมทิ่มมือ

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดการเกิดอุบัติการณ์ของมีคมทิ่มมือ 2. เพื่อลดการเกิดอุบัติการณ์ความไม่เพียงพอพร้อมใช้ของเครื่องมือทันตกรรม

6 เป้าหมาย ไม่มีอุบัติการณ์ของมีคมทิ่มมือ
ไม่มีอุบัติการณ์ความไม่เพียงพอพร้อมใช้ของเครื่องมือทันตกรรม

7 ตัวชี้วัด จำนวนครั้งของอุบัติการณ์ของมีคมทิ่มมือขณะล้างทำความสะอาดเครื่องมือ จำนวนครั้งของจำนวนอุบัติการณ์เครื่องมือทันตกรรม ไม่เพียงพอ พร้อมใช้ให้บริการผู้ป่วย

8 วิธีการดำเนินงาน งานเดิมที่ทำ ไม่มีการแยกประเภทเครื่องมือทันตกรรมที่ใช้แล้ว

9 งานใหม่ที่เกิดขึ้น After
จัดหาตะกร้าพลาสติกในการวางเครื่องมือ โดยจำแนกประเภทก่อนส่งให้หน่วยจ่ายกลางทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อ After

10 After

11 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56
8. แนวทางการพัฒนาต่อ ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 จำนวนครั้งของอุบัติการณ์ของมีคมทิ่มตำบุคลากรขณะล้างทำความสะอาดเครื่องมือ จำนวนครั้งของอุบัติการณ์เครื่องมือทันตกรรมไม่เพียงพอพร้อมใช้ในการให้บริการผู้ป่วย

12 แนวทางพัฒนาต่อ นำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือออกหน่วยทันตกรรม และคิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการพัฒนางานจ่ายกลางของหน่วยงาน

13 สวัสดี Thank you


ดาวน์โหลด ppt ทีมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google