งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.
เข็มขัดแขวนขา 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.

2 หลักการและเหตุผล ห้องตรวจโรคศัลยกรรมบริการ ผู้ป่วยทหาร ข้าราชการครอบครัว ประกันสังคม และผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพ ที่มาทำแผล ตั้งแต่ 1 พ.ย.2550 ถึง 31 ธ.ค โดยคัดแยกเฉพาะผู้ป่วยที่มีแผลอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดดำที่ขา ( VENOUS LEG ULCER) จำนวน 15 ราย แผนการรักษาแผลอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดดำที่ขา แพทย์รักษาด้วยวิธีการ COMPRESSION โดยการใช้ ELASTIC BANDAGE 4 นิ้วพันขาจำนวน 4 ม้วนต่อขาหนึ่งข้าง โดยทำแผล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แผลอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดดำที่ขาหายประมาณ สัปดาห์ ในการทำแผลแต่ละครั้งต้องใช้พยาบาลทำแผล 1 คน ผู้ช่วยในการยกขาผู้ป่วย 1 คน เพื่อทำแผลและพัน ELASTIC BANDAGE ได้สะดวก และกระชับ การพันด้วย ELASTIC BANDAGE นั้นต้องพันให้แรงรัดบริเวณ ข้อเท้า mmHg บริเวณเหนือข้อเท้า mmHg บริเวณน่อง mmHg

3 หลักการและเหตุผล ในการพันด้วย ELASTIC BANDAGE มักประสพปัญหาคือขาดผู้ช่วยในการยกขาผู้ป่วย ประกอบกับขาผู้ป่วยที่มีขาขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากทำให้ผู้ช่วยยกขาเกิดควาเมื่อยล้า ผู้ป่วยต้องเกร็งขาขณะพัน ELASTIC BANDAGE ทำให้ผู้ป่วยไม่สุขสบาย พยาบาลที่ทำการพันขา ไม่สะดวกในการพัน ELASTIC BANDAGE จึงเป็นที่มาของการทำอุปกรณ์แขวนขา โดยการใช้เข็มขัดสนามและเสาแขวนน้ำเกลือ

4 เข็มขัดแขวนขา 2009 วัตถุประสงค์ 1.ใช้เข็มขัดแขวนขาแทนคนยกขาผู้ป่วย
เข็มขัดแขวนขา 2009 วัตถุประสงค์ 1.ใช้เข็มขัดแขวนขาแทนคนยกขาผู้ป่วย 2.ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และพึงพอใจมากกว่า 80%

5 เข็มขัดแขวนขา 2009 วิธีดำเนินการ
เข็มขัดแขวนขา 2009 วิธีดำเนินการ 1.กลุ่มงานระดมความคิดอุปกรณ์สำหรับแขวนขาสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดดำที่ขา ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเกร็งขา และพยาบาลที่ทำการพัน ELASTIC BANDAGE มีความสะดวก ในการพัน 2.นำอุปกรณ์สำหรับแขวนขา สำหรับผู้ป่วยที่มีแผลอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดดำที่ขามาใช้ตั้งแต่ 4 ธ.ค ธ.ค. 2551

6 ผู้ป่วยนั่งบนเตียง ยื่นขามาแขวนที่ เข็มขัดแขวนขา
เข็มขัดแขวนขา 2009 อุปกรณ์ 1.เข็มขัดสนาม ขนาด 38 นิ้ว จำนวน 2 เส้น ( ราคา เส้นละ 120 บาท รวม 240 บาท) เข็มขัดสนามมีความแข็งแรง กว้างพอไม่ทำให้เกิดรอยกดรัดบริเวณขา และมีราคาถูก 2.เสาแขวนน้ำเกลือ (สามารถปรับความสูง – ต่ำได้ และมีล้อสำหรับเคลื่อนที่ได้ ) วิธีทำ 1.นำเข็มขัดสนาม 2 เส้น ร้อยเป็นสองวง 2.นำเข็มขัดสนามที่ร้อยเป็นวงแล้วมาแขวนที่เสาน้ำเกลือ และปรับความสูง- ต่ำ ตามต้องการ ผู้ป่วยนั่งบนเตียง ยื่นขามาแขวนที่ เข็มขัดแขวนขา

7 เข็มขัดแขวนขา 2009 ตัวชี้วัด
เข็มขัดแขวนขา 2009 ตัวชี้วัด 1.ใช้เข็มขัดแขวนขาแทนคนยกขาผู้ป่วย (ขณะพัน ELASTIC BANDAGE จำนวน 20 ครั้ง ) โดยไม่ต้องใช้คนยกขาผู้ป่วย 100% 2.ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และพึงพอใจมากกว่า 80% ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

8 เข็มขัดแขวนขา 2009 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
เข็มขัดแขวนขา 2009 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 1.นำวัสดุที่มีอยู่ เช่นเข็มขัดสนาม และเสาแขวนน้ำเกลือ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ต้องจัดซื้อในราคาแพง 2.เป็นการพัฒนางานที่ทำประจำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แผนที่จะดำเนินการต่อไป 1.ขยายผลยังหน่วยงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

9 เข็มขัดแขวนขา 2009 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 4 ธ.ค.2551 - 31 ธ.ค. 2551
เข็มขัดแขวนขา 2009 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 4 ธ.ค ธ.ค. 2551 1.ใช้เข็มขัดแขวนขาแทนคนยกขาผู้ป่วย (ขณะพัน ELASTIC BANDAGE จำนวน 20 ครั้ง ) โดยไม่ต้องใช้คนยกขาผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 100 2.จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย 5 ราย (ขณะพัน ELASTIC BANDAGE จำนวน 20 ครั้ง ) ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และพึงพอใจ มาก ที่สุด 5 ราย ( เพราะ ไม่ต้องเกร็งเท้า และหลัง ) คิดเป็นร้อยละ 100

10 วิธีพัน ELASTIC BANDAGE แบบเดิม

11 วิธีการพันขาโดยใช้เข็มขัดแขวนขา 2009
ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และพึงพอใจ ไม่ต้องใช้คนยกขาผู้ป่วย (ขณะพัน ELASTIC BANDAGE จำนวน 20 ครั้ง )

12 วิธีพัน ELASTIC BANDAGE แบบเดิม
ตอบข้อซักถาม เข็มขัดแขวนขา 2009

13 เข็มขัดแขวนขา ๒๐๐๙ ๑.นำเสนอนวัตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ ณ.วัทยาลัยบพยาบาลทหารเรือ กศษ.พร. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๒ ๒.มหกรรมคุณภาพภาคราชการ และ โรงพยาบาล ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ๓.นำเสนอผลงานเกียรติยศ งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๓/ ๒๕๕๒ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ๒๗-๒๘ ส.ค. ๒๕๕๒ ๔. นำเสนอประชุมวิชาการ โรงพยาบาลตำรวจ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๓


ดาวน์โหลด ppt นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google