งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

G Garbage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "G Garbage."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 G Garbage

2 ช่วงที่ 1 2546

3 คน เลือกเกิดไม่ได้ เสื้อผ้าที่สวมใส่

4

5 version1

6

7 version2

8 ช่วงที่ 2 2548

9 พัฒนาการแยกขยะติดเชื้อ-ไม่ติดเชื้อ

10

11

12

13

14 จัดหาถังมูลฝอยโดยแยกสีให้ชัดเจน เพื่อลดการทิ้งผิด สีเขียวมูลฝอยทั่วไป สีแดงมูลฝอยติดเชื้อ

15 เริ่มพัฒนาการแยกขยะรีไซเคิล

16 ออกแบบ...ต่อสู้กับการอ่านหนังสือไม่ออก

17 ขยะกลายเป็นทองครั้งแรกของเรา…..

18 ช่วงที่ 3 2549

19 ขยายผล ….. เรียกเก็บขยะจากทุกหน่วยงานเข้าธนาคาร

20

21 ตะแกรงร่อนทอง

22 การบริการในธนาคารขยะรีไซเคิล

23

24 พัฒนาเป็นสมุดประจำตัว-หน่วยงาน

25

26

27 version 3

28 ช่วงที่ 4 2551

29

30

31

32 ธนาคารขยะรีไซเคิล

33 ช่วงที่ 5 2552

34 นำ 5 ส. ,มาดำเนินการ ตรวจพบสะสมไปขายเอง 5 ส.

35 จุดผู้รับบริการแยกขยะไม่ถูกต้อง

36 พัฒนาการแยกขยะจุดผู้รับบริการ
reduce พัฒนาการแยกขยะจุดผู้รับบริการ

37 พัฒนาการเก็บขยะพื้นที่งานสวน

38 แบ่งโซนให้รางวัลทุก 3 ด.

39 พัฒนาการแยกเศษอาหาร

40

41 ขยะเศษอาหาร : แยกไปทำก๊าซชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ

42 ก๊าซชีวภาพ

43

44 โรงพยาบาลปราสาท แบ่งมูลฝอยเป็น 4 ประเภทใหญ่
โรงพยาบาลปราสาท แบ่งมูลฝอยเป็น 4 ประเภทใหญ่ 1 2 3 4 Recycle อันตราย ทั่วไป ติดเชื้อ เทศบาล ยา /สารเคมี แก้วแตก/มีคม หลอดไฟ ฯลฯ กระดาษ ขวด / กระป๋อง ส่งบริษัท ขายร้านรับซื้อขยะ เศษอาหาร ไม่มีคม มีคมทุกชนิด น้ำหมัก ก๊าซชีวภาพ น้ำ กาก ส้วม / บำบัด หุงตุ้ม ลงบ่อบำบัด ส่งบริษัท

45 Garbage สอดคล้องกับ 3 R

46 Reduce – ลดการสร้างขยะ
1 Reduce – ลดการสร้างขยะ

47 (ลดลง) reduce reuse (ใช้ซ้ำ)

48

49 ใช้มะกรูดแทนสเปรย์ดับกลิ่น
reduce ใช้มะกรูดแทนสเปรย์ดับกลิ่น

50 การบำรุงรักษาเครื่องมือ
reduce การบำรุงรักษาเครื่องมือ

51 กิจกรรม 5 ส.ทำจุด บริจาค / แลกเปลี่ยน ของใช้
reduce กิจกรรม 5 ส.ทำจุด บริจาค / แลกเปลี่ยน ของใช้

52 Reuse - ใช้ซ้ำ 2

53 5ส. ทำกิจกรรม ขายสินค้ามือ 2 (Reuse Fashion)
reduce

54 reuse ผ้าจ่ายกลาง

55 reuse recycle

56

57 น้ำยาล้างฟิล์มส่งกลับบริษัท
redue ขวดฟอร์มาดีไฮด์ ส่งกลับบริษัท น้ำยาล้างฟิล์มส่งกลับบริษัท

58 ส่งเสริมนวตกรรม (ใช้ซ้ำ) reuse

59 ทีม วัสดุงานบ้าน ควบคุมวัสดุงานบ้าน 12 รายการ

60 มาตรการ การใช้วัสดุงานบ้านด้วยหลัก 3 Rs

61 ระบบบ่อบำบัดเป็นระบบตะกอนเร่ง (Activeted sludge)
บ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อบำบัดเป็นระบบตะกอนเร่ง (Activeted sludge) โดยมีจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย

62

63 กากตะกอนใส่ปุ๋ยต้นไม้

64 การจัดการมูลฝอย ประเภทรีไซเคิล
โรงพยาบาลปราสาท สะอาดสดใส ร่วมใจ รีไซเคิล การจัดการมูลฝอย ประเภทรีไซเคิล

65 โครงสร้างการดำเนินงาน

66 การรับสมัครสมาชิก ประเภทหน่วยงาน ประเภทบุคคล

67 ขั้นตอนการรับฝาก สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาพร้อมสมุดคู่ฝาก กรอกรายละเอียดที่ต้องการฝากลงในใบนำฝาก จากนั้นยื่นให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและทำการชั่งน้ำหนักขยะรีไซเคิล พร้อมคำนวณเงินและบันทึกลงในสมุดคู่ฝาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบนำฝากและบันทึกข้อมูลการรับขยะรีไซเคิลในแต่ละวัน เพื่อให้ข้อมูลตรงกัน

68 ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15. 40-16. 30 น
ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา น. ขยะ Recycle จะถูกลำเลียงไปที่ธนาคาร ที่ทำการธนาคารขยะ

69 คนสวน และ แม่บ้าน (พนักงานทำความสะอาด)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร คนสวน และ แม่บ้าน (พนักงานทำความสะอาด) ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ

70 แม่บ้าน(พนักงานทำความสะอาด) ของแต่ละหน่วยงานทำหน้าที่นำมูลฝอย Recycle ไปฝากกับธนาคาร

71 เอกสารการรับฝาก

72 ภาพภายใน ธนาคารขยะ

73 การคัดเลือกร้านรับซื้อและกำหนดราคา
1.คัดเลือกร้านรับซื้อจากราคาเสนอสูงสุด กำหนดให้มีการเสนอราคาทุกเดือน 2.หักราคารับซื้อจากสมาชิก 10 % 3.ประกาศราคารับซื้อขยะให้สมาชิกรับทราบทุกเดือน

74 ผลการดำเนินงาน สมาชิกจะได้รับเงินคืนทุก 6 เดือน
ผลตอบแทนสมาชิกประเภทหน่วยงานร้อยละ 80 ผลตอบแทนสมาชิกประเภทส่วนบุคคลร้อยละ 90

75 ผลลัพธ์

76 ปริมาณของขยะแต่ละประเภทที่นำมา รีไซเคิลโรงพยาบาลปราสาท
ปริมาณของขยะแต่ละประเภทที่นำมา รีไซเคิลโรงพยาบาลปราสาท

77 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะทั่วไป ปีงบประมาณ 2552-2553
เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะทั่วไป ปีงบประมาณ กิโลกรัม เปรียบเทียบเป็นไตรมาส ชั่งน้ำหนักเฉพาะขนย้ายมาจากอาคารโรงพยาบาล ส่วนบ้านพักยังไม่ได้ชั่ง

78 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2552-2553
เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะติดเชื้อ ปีงบประมาณ กิโลกรัม

79 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ 2552-2553
เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ

80 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะทั้งหมด ปีงบประมาณ 2552-2553
เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะทั้งหมด ปีงบประมาณ

81 เปรียบเทียบการใช้วัสดุงานบ้านควบคุม 12 รายการ ปี 2552- 2553
มูลค่าเป็นบาท 2552 2553

82 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt G Garbage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google