งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk Management JVKK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk Management JVKK."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk Management JVKK

2 จำนวนอุบัติการณ์ / ความเสี่ยง
ปี ,713 รายการ ปี ,131 รายการ ปี ,739 รายการ

3 JVKK

4 JVKK

5 JVKK

6 JVKK

7 JVKK

8 JVKK

9 JVKK

10 JVKK

11 JVKK

12 JVKK

13 JVKK

14 JVKK

15 มาตรการสำคัญ ด้านคลินิก การทบทวนอุบัติการณ์ / ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- อุบัติการณ์ระดับ 4,5 ทำได้ 100% โดยทีมสหวิชาชีพ - อุบัติการณ์ระดับ 2,3 ทำได้ 80% ใน 12 กิจกรรมและสื่อสารภายในทีมการดูแล - อุบัติการณ์ระดับ 1 ทำได้ 80% ทีม RM นำมาพิจารณาแนวโน้ม และประสานทีมนำทางคลินิกและองค์กรพยาบาล ทบทวน SAVE กำหนดมาตรการป้องกัน , ประสานทีมระบบยากำหนด Safety goal เรื่อง Medication safety

16 มาตรการสำคัญ ด้านคลินิก
กำหนด Patient safety goal เรื่องการคัดกรองโรคทางกาย จัดทำแบบคัดกรองโรคทางกาย+ติดเชื้อ CPG 3 โรค TB , DM , HT ทบทวนแนวทางการดูแลระบบ SAVE การกำหนดทีม RRT เพื่อเจรจาต่อรอง การกำหนดระยะเวลาดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน OPD / IPD, การเซ็นต์กำกับ กรณี รคส. ภายใน 24 hr. โดยองค์กรแพทย์

17 มาตรการสำคัญ ด้านคลินิก
ติดตามประเมินผลลัพธ์แนวทางการดูแลระดับรพ. CPG Schiz., Suicide, จัดทำ D/C Plan กำหนดระบบ System profile Case conference , การหา AE ในระดับโรงพยาบาลร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

18 มาตรการสำคัญ ด้านระบบยา
พบ Near missed ระดับ 1 (เทียบได้กับ B=52 %, C=26% ) พบ Pre-dispensing error 65%, Prescribing error 33% (สั่งยาที่ไม่มีในรพ.,สั่งยาผิดจำนวน), Admin error (wrong dose 73% ,wrong time 20%) กำหนด Patient safety goal เรื่อง Medication safety CQI ระบบการจ่ายยาผู้ป่วยใน โดย ก.เภสัชฯ ,องค์กรแพทย์ , องค์กรพยาบาล

19 มาตรการสำคัญ ด้านระบบยา
กำหนดแนวทางการใช้ยาในรพ. กลุ่ม High alert drug , Fatal DI การพัฒนาระบบยา Real time ใน IPD ทุกตึก

20 มาตรการสำคัญ ด้านIC พบอุบัติการณ์ 3 โรคสำคัญ URI,GI, Skin (TB 2 ราย)
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร มี ICN 1 คน

21 มาตรการสำคัญ ด้านIM พบอุบัติการณ์ใบตรวจรักษาสูญหาย,การบันทึกเวชระเบียนไม่สมบูรณ์ พัฒนาระบบสารสนเทศ Internet, Intranet , กำหนดความต้องการใช้ข้อมูล , การทบทวนตัวชี้วัดระดับรพ. พัฒนาแนวทางการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

22 มาตรการสำคัญ ด้าน ENV พบอุบัติการณ์ด้านโครงสร้างความปลอดภัย ประตูชำรุดเสียหาย , รถตกท่อรางระบายน้ำ,คุณภาพน้ำดื่ม , การจัดการขยะ พัฒนาระบบการแยกประเภทและการจัดการขยะ , ปรับปรุงซ่อมแซมประตู , ช่องลอดใต้ถุนตึก , ตัดแต่งกิ่งไม้ , ป้ายชี้บ่ง ต่างๆ

23 มาตรการสำคัญ ด้านบริหารทรัพยากร
พบอุบัติการณ์เรื่องอัตรากำลัง , สภาพคล่องของรพ., ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์ของใช้เสื้อผ้าผู้ป่วย พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้ , การจัดสรรอัตรากำลังในภาวะวิกฤติ, การวิเคราะห์และรายงานด้านการเงิน, นโยบายการประหยัดพลังงาน การใช้เครื่องมือให้เกิดความคุ้มค่า

24 มาตรการสำคัญ ด้านข้อร้องเรียน จำนวนการใบแสดงความคิดเห็น
-’49 1,080 รายการ -’ รายการ -’ รายการ พบข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการ ความล่าช้าในการรับบริการจุดจ่ายยา , ความสะอาดของห้องน้ำ ,สถานที่แออัด คับแคบ มีการแจ้งเตือนและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี , ปรับ Flow จุดบริการ OPD

25 Thank You for Attention


ดาวน์โหลด ppt Risk Management JVKK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google