งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ประวัติการศึกษา ค.บ. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ed.D. (การศึกษา – พลศึกษา) Oregon State U. สถิติ วิจัยทางพลศึกษา ประเมินผลทางพลศึกษา

3 สาขาเชี่ยวชาญ ประเมินผลทางพลศึกษา สถิติ วิจัยทางพลศึกษา
หลักสูตรและการสอนพลศึกษา สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) คิเนสิโอโลยี

4 สาขาเชี่ยวชาญ Sport Conditioning Basketball Training and Coaching
Strength Training Folk Dance and Squares Dances

5 ประวัติการทำงาน 2514 – ปัจจุบัน ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9

6 ประวัติการทำงาน (อดีต)
เลขานุการกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

7 ประวัติการทำงาน (อดีต)
นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ สันทนาการแห่งประเทศไทย

8 งานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
กรรมการบริหารภาควิชาพลศึกษา ประธานกรรมการวิชาการและบริการวิชาการภาควิชาพลศึกษา ประธานกรรมการปริญญาเอก สาขาวิชา พลศึกษา

9 งานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
ประธานกรรมการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ กรรมการปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ที่ปรึกษากรรมการจัดการเรียนการสอนภาควิชาพลศึกษา

10 งานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
กรรมการกรรมการพัฒนากีฬา มก. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬาบาสเกตบอล มก. ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลทีมชาย และทีมหญิง มก.

11 งานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสาขาวิชาพลานามัยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและ สันทนาการแห่งประเทศไทย

12 งานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

13 งานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

14 งานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการในการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

15 E-mail fedukwb@ku.ac.th kornrabeeb@yahoo.com Telephone: 081-835-2225
Web site: ค้นคว้าในนาม กรรวี บุญชัย หรือ kornrawee boonchai


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google