งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 เทศบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 เทศบัญญัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 เทศบัญญัติ

2 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 2 หมวดภาษีอากร 221,630,000 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ 11,435,000 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 15,201,500 บาท หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคฯ 2,250,000 บาท ประมาณการรายรับ 413,211,952 บาท

3 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 3 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,111,500 บาท หมวดเงินอุดหนุน 160,583,952 บาท - เงินอุดหนุนทั่วไป 72,770,000 บาท - เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนด วัตถุประสงค์ 87,813,952 บาท ประมาณการรายรับ 413,211,952 บาท

4 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 4

5 5 1. งบประมาณรายจ่าย ประจำ 363,047,662 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.08 ของ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อ การลงทุน 49,152,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.92 ของ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 412,199,662 บาท

6 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 6

7 7 1. รายจ่ายงบกลาง 19,021,592 บาท 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างฯ 123,122,250 บาท 3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 32,860,460 บาท 4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ 157,004,460 บาท ประมาณการรายจ่าย 412,199,662 บาท ( แยกตามหมวด )

8 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 8 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 10,661,900 บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน 13,299,000 บาท 7. หมวดรายจ่ายอื่น 7,078,000 บาท 8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 49,152,000 บาท ประมาณการรายจ่าย 413,199,662 บาท

9 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 9

10 10 ( แยกตามวัตถุประสงค์และ ภารกิจ ) 1. เงินเดือนและค่าจ้าง 155,982,710 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.84 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 115,221,302 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.95 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 412,199,662 บาท

11 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 11 3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา 91,843,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.28 แยกเป็น - โครงการต่าง ๆ 34,102,650 บาท - จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ 23,364,000 บาท - จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ 14,000,000 บาท - อุดหนุนชุมชน ไฟฟ้า ผู้สูงอายุ 13,299,000 บาท - เบี้ยยังชีพคนพิการ เอดส์ ผู้สูงอายุ 7,078,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางบลงทุน 49,152,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.92 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 412,199,662 บาท

12 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 12

13 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 13

14 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 14

15 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 15 สำนักปลัดเทศบาล 72,888,202 บาท กองวิชาการและแผนงาน 18,745,570 บาท กองคลัง 18,940,400 บาท สำนักการศึกษา 130,945,380 บาท กองสาธารณสุขฯ 55,287,950 บาท กองสวัสดิการสังคม 17,998,340 บาท สำนักการช่าง 97,393,820 บาท งบประมาณแยกตาม หน่วยงาน

16 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 16 ดอกเบี้ยรับจำนำ 9,000,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 500 บาท กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด 1,000,000 บาท เงินได้อื่น 7,500,000 บาท ประมาณการรายรับ สถานธนานุบาล 17,500,500 บาท

17 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 17 ประมาณการรายจ่าย สถานธนานุบาล 13,277,330 บาท

18 งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 18 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 เทศบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google