งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิจัยและพัฒนา การเงินและบัญชี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิจัยและพัฒนา การเงินและบัญชี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิจัยและพัฒนา การเงินและบัญชี

2 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551
รายการ ได้รับ เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย คงเหลือ งบบุคลากร (กองคลังเบิก) 4,513,300.00 - งบดำเนินงาน 426,000.00 388,738.70 98,300.00 (61,038.70) งบลงทุน 92,000.00 91,200.00 800.00 อุดหนุนโครงการวิจัย 42,716,300.00 39,057,936.00 1,338,000.00 2,320,364.00 สาธารณูปโภค 90,000.00 29,555.01 60,444.99 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 4,621,300.00 32,426.50 4,557,300.00 31,573.50 รวม 52,458,900.00 44,113,156.21 5,993,600.00 2,352,143.79

3 รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักวิจัยและพัฒนา ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551
รายการ ได้รับ เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย คงเหลือ พัฒนาบุคลากร 50,000.00 10,879.65 - 39,120.35 ค่าจ้างชั่วคราว 475,000.00 248,593.00 183,230.00 43,177.00 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 759,200.00 399,400.75 258,630.00 101,169.25 สาธารณูปโภค 67,000.00 14,118.00 4,200.00 48,682.00 ค่าครุภัณฑ์ 7,000.00 6,200.00 800.00 โครงการพิเศษ 414,000.00 160,696.00 18,952.00 234,352.00 รวม 1,772,200.00 833,687.40 471,212.00 467,300.60

4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 เมษายน 2551
บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 เมษายน 2551 บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงินรับฝาก

5 บัญชีเงินรับฝาก 565-2 86382-0 คงเหลือ ณ 30 เมษายน 2551
บัญชีเงินรับฝาก คงเหลือ ณ 30 เมษายน 2551


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิจัยและพัฒนา การเงินและบัญชี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google