งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการความร่วมมือของ บวร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการความร่วมมือของ บวร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการความร่วมมือของ บวร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ความเชื่อมโยง : โครงการความร่วมมือของ บวร ฯ กับ โครงการอื่นๆที่เคยดำเนินการมาแล้ว ปี ๒๕๕๓ ( ๑,๐๖๖,๔๐๐ บาท ) โครงการรวมใจทำความดีฟื้นวิถีการให้ต่อ ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ * * ดูรายละเอียดในเอกสารแนบสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ เครือข่ายความ ร่วมมือในการ พัฒนาคน+ชุมชน คนดีมีคุณธรรม บุคคลต้นแบบ องค์กรต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ ชุมชนเป็นสุข จิตอาสา สืบต่อวัฒนธรรม ลดละเลิกอบายมุข เอื้อเฟื้อเกื้อกูล สวัสดิการชุมชน ( ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้ตกทุกข์ ผู้ประสบภัยพิบัติ และสงเคราะห์ฯ ) โครงการความร่วมมือของ บวร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในชุมชน ๖๐ หมู่บ้าน ของจังหวัดอุบลราชธานี ( ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ ) ( ดูรายละเอียดในเอกสารโครงการ ) ปี ๒๕๕๔ ( ๑,๘๙๘,๖๐๐ บาท ) โครงการพัฒนาเครือข่ายขยายกลุ่มรวมใจทำความดีฟื้นวิถีการให้ต่อ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ * * ดูรายละเอียดในเอกสารแนบสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ปี ๒๕๕๕ ( ๔,๑๑๔,๒๐๐ บาท ) โครงการรวมใจปลูกคุณธรรมในบุคคล สร้างชุมชนสวัสดิการ * * ดูรายละเอียดในเอกสารแนบสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ กิจกรรมหลักของโครงการ ๑.จัดทำหลักสูตร และ คู่มือการอบรมวิทยากร ( ๙ มรรควิธี และ ทศพิธราชธรรม ) ๒.ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการโครงการ ๔ ฝ่าย ( ๓๔ หมู่บ้านเก่า ) ๓.ฝึกอบรมเสริมทักษะกลุ่มเครือข่ายเยาวชนและฯ ๔.ฝึกอบรมเสริมทักษะกลุ่มเครือข่ายเยาวชนและฯ ( ๒๖ หมู่บ้านใหม่ ) ๕.จัดมหกรรมรวมพลังต้นกล้าคุณธรรม จิตอาสาฯ ๖.พัฒนาสื่อต้นแบบฯ และ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ฯ หมู่บ้านเก่า ๓๔ หมู่บ้าน : คน ( ที่เกี่ยวข้อง ) / เรื่องราว ( กิจกรรม ) / พื้นที่ ( หมู่บ้าน ) หมู่บ้านใหม่ ๒๖ หมู่บ้าน : คน ( ที่เกี่ยวข้อง ) / เรื่องราว ( กิจกรรม ) / พื้นที่ ( หมู่บ้าน ) ศูนย์การเรียนรู้ “โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย” ในจังหวัดอุบลราชธานี ๖๐ ชุมชน / หมู่บ้าน ( ถวายพระราชกุศล และ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี )

2 ศูนย์การเรียนรู้ “โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย” ของชุมชน
หลัก ๙ มรรควิธี และ ทศพิธราชธรรม กับ การจัดสวัสดิการสังคม ( การป้องกัน การแก้ไข การพัฒนา การคุ้มครอง เด็ก เยาวชน คนดี คนมีจิตอาสา ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ) มรรควิธี ผลที่จะเกิดขึ้น ผลของการพัฒนา มรรควิธีที่ ๑. เพาะเมล็ด เด็กและเยาวชนและคนในชุมชนมีฆราวาสธรรม ๔ / กตัญญู / ไม่เป็นทาสของอบายมุข การพัฒนาหมู่บ้าน ด้านกายภาพ ด้านอารมณ์ / สังคม ด้านสติปัญญา ด้านจิตวิญญาณ การจัดสวัสดิการสังคม ด้านการป้องกัน ด้านการแก้ไข ด้านการพัฒนา ด้านการคุ้มครอง เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนในชุมชน มรรควิธีที่ ๒. ถนอมราก แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทางวัฒนาธรรม / รักษาคนดี ปราชญ์ชาวบ้าน และ ภูมิปัญญา มรรควิธีที่ ๓. ปักชำกิ่ง ส่งเสริมและขยายผลเด็กและเยาวชนคนดีมีจิตอาสาให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น / อาสาสมัคร มรรควิธีที่ ๔. เอากิ่งมาเสียบยอด ส่งเสริมปราชญ์ชุมชนให้มีบทบาทในสังคม ควบคุมคนไม่ดี ส่งเสริมคนดีให้มีบทบาท มรรควิธีที่ ๕. เอาตามาต่อกิ่ง เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน การคุ้มครองป้องกัน / การสร้างภูมิคุ้มกัน มรรควิธีที่ ๖. เอากิ่งมาทาบกิ่ง ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายคนดีให้มีพลังทางสังคม และการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มรรควิธีที่ ๗. ตอนกิ่งให้ออกราก เรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตน รู้เท่ารู้ทัน รู้กันรู้แก้ ประยุกต์ใช้ มรรควิธีที่ ๘. รมควัน ปรับทัศนคติคนที่พกพร่องทางความคิดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยหลักคุณธรรม มรรควิธีที่ ๙. ชีวาณูสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ด้วยสังคหวัตถุ ๔ รวมทั้ง การปฏิรูปสื่อมวลชนที่พิการฯ ชุมชน / หมู่บ้าน “อยู่เย็น - เป็นสุข” ความเป็นระเบียบสวยงาม สิ่งแวดล้อมเหมาะสม มีพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการความร่วมมือของ บวร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google