งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานี รู้เรา รู้เขา. ๑ เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหาอนามัย การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ๒ แนวทางอนามัยการ เจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น ๓ ความรู้และทักษะที่วัยรุ่น ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานี รู้เรา รู้เขา. ๑ เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหาอนามัย การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ๒ แนวทางอนามัยการ เจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น ๓ ความรู้และทักษะที่วัยรุ่น ความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานี รู้เรา รู้เขา

2 ๑ เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหาอนามัย การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ๒ แนวทางอนามัยการ เจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น ๓ ความรู้และทักษะที่วัยรุ่น ความ เรียนรู้ ๔ หน่วยงาน องค์กร บุคคลที่มีหน้าที่ ในการแก้ปัญหาอนามัย การเจริญ พันธุ์ในวัยรุ่น ๕ การให้คำปรึกษาด้าน อนามัยการ เจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ๑ เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหาอนามัย การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ๒ แนวทางอนามัยการ เจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น ๓ ความรู้และทักษะที่วัยรุ่น ความ เรียนรู้ ๔ หน่วยงาน องค์กร บุคคลที่มีหน้าที่ ในการแก้ปัญหาอนามัย การเจริญ พันธุ์ในวัยรุ่น ๕ การให้คำปรึกษาด้าน อนามัยการ เจริญพันธุ์ในวัยรุ่น วัตถุประสงค์

3 “ ท่านคิด อย่างไรกับ ปัญหาอนามัย การเจริญ พันธ์วัยรุ่นใน ปัจจุบัน ”

4 ลักษณะ กิจกรรม / วิธีการแก้ไข ปัญหาอนามัย การเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น

5 ความรู้ และทักษะ ที่วัยรุ่น ควรเรียนรู้เพื่อ อนามัย การเจริญพันธุ์ที่ดี

6 หน่วยงาน / องค์กร / บุคคลที่ ท่านคิดว่ามี บทบาทสำคัญใน การแก้ไข

7 ในฐานะเราเป็นแกน นำเยาวชน มีความรู้ มี ความสามารถ เรามี แนว ทางในการแก้ปัญหา และพัฒนา สุขภาพอนามัยการ เจริญพันธุ์ ในสังคมเราอย่างไร

8 ท่านคิดว่าเมื่อ วัยรุ่นมีปัญหา ข้อคับข้องใจ เขาจะปรึกษา ใคร..................... เพราะอะไร..............

9 ท่านคิดว่า ลักษณะของ วัยรุ่นที่มีอนามัย การเจริญพันธ์ที่ ดีเป็น อย่างไร ????? ???

10 ท่านคิดว่า สื่อมีอิทธิต่อ อนามัยการ เจริญพันธ์ ในวัยรุ่น อย่างไร ??? ?? เพราะอะไร........

11 ท่านคิดว่า ครอบครัวควรมี บทบาทอย่างไร ในการส่งเสริม อนามัยการ เจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น

12 ร้านที่ ๑

13 ร้านที่ ๒

14 ร้านที่ ๓

15 ร้านที่ ๔

16 ร้านที่ ๕

17 ร้านที่ ๖

18 ร้านที่ ๗

19 ร้านที่ ๘

20 ร้านที่ ๙

21 ๑ แบ่งกลุ่มตามจังหวัด ใช้ World Café ๒ จับฉลากประเด็น ๓ แต่ละร้านกำหนดผู้จัดการ ร้าน เพื่อทำ หน้าที่เป็นคนชวนคิด ชวนคุนใน ประเด็นที่ไดรับมอบหมาย ๔ ในแต่ละร้านใช้เวลา ๑๐ นาที แล้ว หมุนไปจนครบทั้ง ๙ ร้าน ๕ เจ้าของร้านสรุปสิ่งที่ร้าน ตนเองได้จาก การชวนคิด ชวนคุยและ นำเสนอ นวัตกรรม ๑ แบ่งกลุ่มตามจังหวัด ใช้ World Café ๒ จับฉลากประเด็น ๓ แต่ละร้านกำหนดผู้จัดการ ร้าน เพื่อทำ หน้าที่เป็นคนชวนคิด ชวนคุนใน ประเด็นที่ไดรับมอบหมาย ๔ ในแต่ละร้านใช้เวลา ๑๐ นาที แล้ว หมุนไปจนครบทั้ง ๙ ร้าน ๕ เจ้าของร้านสรุปสิ่งที่ร้าน ตนเองได้จาก การชวนคิด ชวนคุยและ นำเสนอ นวัตกรรม

22 ขอบคุ ณค่ะ

23 ตัวเด็ก ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน พฤติกรรม อารมณ์ กิจวัตร พันธุกรรม ความพิการ ความเจ็บป่วย พื้นฐานบุคลิกภาพ อารมณ์ ความสัมพันธ์กับ ผู้อื่น ประวัติการตั้งครรภ์ การ คลอด อุบัติเหตุ ความสามารถใน การปรับตัว ประวัติประสบ เหตุการณ์ไม่ดี ปัญ หา ขนาด สภาพ ครอบครัว ฐานะ การศึกษา บุคลิก พ่อแม่ ทัศนคติต่อ การเลี้ยงดู ความสัม พันธ์ สภาพ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้ อม การเมือง ศาสนา บุคลิกภาพ ของครู เพื่อน ค่านิยม วัฒนธรรม การเรียน การสอน


ดาวน์โหลด ppt สถานี รู้เรา รู้เขา. ๑ เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหาอนามัย การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ๒ แนวทางอนามัยการ เจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น ๓ ความรู้และทักษะที่วัยรุ่น ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google