งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูล(Data Structure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูล(Data Structure)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4122202 โครงสร้างข้อมูล(Data Structure)
การตั้งค่าให้ Borland C++ Compiler 5.5 ทำงานร่วมกับ EditPlus เพื่อทำการ Compile ไฟล์ที่เขียนขึ้นด้วยภาษา C++ นายกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 โปรแกรมที่ต้องใช้ Borland C++ Compiler 5.5
สามารถดาวน์โหลด Borland C++ Compiler 5.5 ซึ่งอยู่ในชื่อ freecommandLinetools จากเว็บไซต์ Borland EditPlus สามารถดาวน์โหลด EditPlus จากเว็บไซต์ EditPlus

3 ติดตั้ง Borland C++ Compiler 5.5
ติดตั้ง Borland C++ Compiler 5.5 โดย Double Click ที่ตัวติดตั้ง แล้วกดปุ่ม Next จนกระทั่งเสร็จสิ้น จึงกดปุ่ม OK

4 ติดตั้ง EditPlus ติดตั้ง Edit Plus โดย Double Click ที่ตัวติดตั้ง แล้วกดปุ่ม Setup จนกระทั่งเสร็จสิ้น จึงกดปุ่ม OK

5 สร้างคำสั่งสำหรับ Compile Program
เปิด EditPlus เลือกเมนู Tools > Configure User Tools

6 สร้างคำสั่งสำหรับ Compile Program
กดปุ่ม Group Name… ตั้งชื่อว่า Borland C++ กดปุ่ม Add Tool >> Program ในช่อง Menu Text: ตั้งชื่อว่า Compile

7 สร้างคำสั่งสำหรับ Compile Program
ในช่อง Command: กดปุ่ม Browse เลือกไฟล์ bcc32.exe ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์ C:\Borland\BCC55\Bin\ ในช่อง Argument: พิมพ์ดังนี้ -IC:\Borland\BCC55\Include -LC:\Borland\BCC55\Lib -n$(FileDir) $(FilePath) ในช่อง Initial directory: พิมพ์ดังนี้ C:\Borland\BCC55\Bin ทำเครื่องหมายถูกที่ Capture output กดปุ่ม Apply

8 สร้างคำสั่งสำหรับ Compile Program

9 สร้างคำสั่งสำหรับ Run Program
กดปุ่ม Add Tool >> Program ในช่อง Menu Text: ตั้งชื่อว่า Run ในช่อง Command: พิมพ์ดังนี้ $(FileNameNoExt) ในช่อง Argument: เว้นว่างไว้ ในช่อง Initial directory: พิมพ์ดังนี้ $(FileDir) ทำเครื่องหมายถูกที่ Capture output กดปุ่ม OK

10 สร้างคำสั่งสำหรับ Run Program

11 ทดสอบการ Compile และ Run Program
เลือกเมนู File > New > C/C++ จะปรากฏ Code ดังภาพขวาบน แก้ไข Code ให้เป็น Syntax ของภาษา C++ ดังภาพขวาล่าง

12 ทดสอบการ Compile และ Run Program
บันทึกไฟล์ แล้วทำการ Compile โดยเลือกเมนู Tools > Compile หรือกดปุ่ม Ctrl+1 จะปรากฎผลลัพธ์ดังภาพ Compile Borland C for Win32 Copyright (c) 1993, 2000 Borland C:\BCC\test.cpp: Turbo Incremental Link 5.00 Copyright (c) 1997, 2000 Borland Output completed (0 sec consumed) - Normal Termination

13 ทดสอบการ Compile และ Run Program
ทำการ Run โดยเลือกเมนู Tools > Run หรือกดปุ่ม Ctrl+2 หากปรากฏผลลัพธ์ดังภาพ แสดงว่าเรากำหนดค่าต่างๆ ได้ถูกต้องพร้อมที่จะทำงานได้แล้ว Run Hello, world Output completed (0 sec consumed) - Normal Termination

14 เว็บไซต์อ้างอิง Ford AntiTrust’s Blog


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูล(Data Structure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google