งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้ง AppServ http://www.appservnetwork.com/.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้ง AppServ http://www.appservnetwork.com/."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้ง AppServ

2 AppServ คืออะไร ? AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวม Packages ต่างๆ ไว้
               - Apache Web Server คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Web Server                - MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Database Server                - PHP Interpreter คือ ตัวแปรภาษา PHP ที่เอาไว้เขียนโปรแกรม                - phpMyAdmin คือ ตัวควบคุมจัดการ MySQL Database ผ่านเว็บไซต์ (

3 1. ทำการดับเบิลคลิกไฟล์ ติดตั้ง (appserv-win32-2.5.1-PHP5)

4 2. ปรากฏหน้าต่างต้อนรับการติดตั้ง ให้คลิก “Next”
ติดตั้ง AppServ 2. ปรากฏหน้าต่างต้อนรับการติดตั้ง ให้คลิก “Next”

5 ติดตั้ง AppServ 3. เลือกโฟลเดอร์สำหรับการติดตั้ง โดยมีค่า Default อยู่ที่ C:\AppServ ให้คลิก “Next”

6 ติดตั้ง AppServ 4. เลือกรูปแบบการติดตั้ง โดยมีค่า Default อยู่ที่ Typical ให้คลิก “Next”

7 5. กำหนดค่าของ Apache Server ให้คลิก “Next”
ติดตั้ง AppServ 5. กำหนดค่าของ Apache Server ให้คลิก “Next”

8 ติดตั้ง AppServ 6. กำหนดค่าของ MySQL Server
- คลิกกำหนดค่า Charset เป็น tis620 - คลิก “Next”

9 ติดตั้ง AppServ 7. โปรแกรมทำการติดตั้ง

10 8. โปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก “Close”
ติดตั้ง AppServ 8. โปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก “Close”

11 ติดตั้ง AppServ 9. สังเกต Icon รูปสัญญาณไฟจราจร บริเวณ Taskbar จะปรากฏไฟเขียว แสดงว่า MySQL กำลังทำงาน

12 ติดตั้ง AppServ 10. เปิดโปรแกรม Internet Explorer และพิมพ์ชื่อ URL ในช่อง Address จะปรากฏหน้าเว็บดังภาพ

13 ติดตั้ง AppServ 11. หลังการติดตั้งสามารถสร้างเว็บไซต์และนำไปบรรจุไว้ใน โฟลเดอร์ C:\AppServ\www

14 การแก้ไขค่า httpd.conf
12. ในกรณีที่ไม่ต้องการเก็บเว็บไซต์ไว้ใน C:\AppServ\www เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแก้ไขค่าในไฟล์ httpd.conf ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ C:\AppServ\apache\conf

15 การแก้ไขค่า httpd.conf
13. ใช้โปรแกรม EditPlus เปิดไฟล์ httpd.conf และทำการแก้ไขค่า - DocumentRoot จาก C:\AppServ\www เป็น D:\myweb

16 การแก้ไขค่า httpd.conf
ทำการแก้ไขค่า - Directory จาก C:/AppServ/www เป็น D:/myweb

17 การแก้ไขค่า httpd.conf
14. ทำการ Restart Apache

18 การปรับแต่ง phpMyAdmin
15. ทำการย้ายโฟลเดอร์ phpMyAdmin จาก C:\AppServ\www ไปยัง D:\myweb

19 การปรับแต่ง phpMyAdmin
16. เปิดโปรแกรม Internet Explorer และพิมพ์ชื่อ URL ในช่อง Address จะปรากฏหน้าเว็บดังภาพ ซึ่งตอนนี้โฟลเดอร์สำหรับเก็บเว็บเปลี่ยนจาก C:\AppServ\www มาเป็น D:\myweb เรียบร้อยแล้ว

20 สร้างไฟล์ PHP หลังจากติดตั้ง AppServ เรียบร้อยแล้วทดลองสร้างเอกสาร PHP และบันทึกไว้ใน D:\myweb (ตั้งชื่อ index.php)

21 สร้างไฟล์ PHP เปิดโปรแกรม Internet Explorer และพิมพ์ชื่อ URL ในช่อง Address จะปรากฏหน้าเว็บดังภาพ ซึ่งแสดงว่า Web Server ของเราพร้อมที่จะรองรับภาษา PHP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้ง AppServ http://www.appservnetwork.com/.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google