งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to C Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to C Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to C Programming

2 การทำงานของภาษาซี .C .obj .exe
จัดทำโปรแกรมต้นฉบับ(Source Program) โดยบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .c แปลงรหัสคำสั่งเป็นภาษาเครื่อง(Compile) ซึ่งจะได้ไฟล์นามสกุล . obj การเชื่อมโยงโปรแกรม(Link) เป็นการเชื่อมโยงโปรแกรมกับไลบรารี ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดไฟล์ .exe Source Code Compile Link .C .obj .exe

3 กระบวนการแปลรหัสของภาษาซี
เขียนคำสั่ง Compile Link Run Test.c Test.obj Test.ilk Test.exe

4 รูปแบบโครงสร้างภาษาซี

5 #include<stdio.h> การกำหนดเฮดเดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก
Preprocessor Directive การกำหนดเฮดเดอร์ไฟล์ variable declaration; การประกาศค่าตัวแปรแบบ Gobal main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้นฟังก์ชันหลัก variable declaration; การประกาศค่าชนิดตัวแปรแบบ Local program statement; ส่วนคำสั่ง } เครื่องหมายสิ้นสุดฟังก์ชัน จบโปรแกรม #include<stdio.h> การกำหนดเฮดเดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้นฟังก์ชันหลัก char name[15]; การประกาศค่าชนิดตัวแปร printf(“What your name”); scanf(“%s”,&name); } เครื่องหมายสิ้นสุดฟังก์ชัน ส่วนของคำสั่ง

6 ไดเร็คทีฟ #include หมายถึง การสั่งให้คอมไพเลอร์นำสิ่งที่อยู่ในไฟล์ ซึ่งกำหนดไว้มารวมเข้ากับ Source Code ในที่นี้จะเป็นการนำสิ่งที่อยู่ในไฟล์ stdio.h มารวมกับ Source Code หมายเหตุ ถ้าไดเร็คทีพ #include ไม่มี <stdio.h> โปรแกรมจะ error และ Compile ไม่ผ่าน

7 ไลบราลีฟังก์ชัน <stdio.h>
เป็นการบอกถึงฟังก์ชันมาตรฐานบน input/output ที่จะนำเข้ามารวมกัน โดยบอกไว้ที่ส่วนต้นของไฟล์โปรแกรม ไลบราลีฟังก์ชัน <conio.h> ไลบราลีฟังก์ชัน <conio.h> เป็นไฟล์ที่บอกถึงการรวมเอาฟังก์ชันเกี่ยวกับคอนโซลไว้ใช้

8 การเรียกใช้ฟังก์ชัน main()
ฟังก์ชันหลัก การเรียกใช้ฟังก์ชัน main() ถ้า main ไม่มี เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ต่อท้าย จะไม่ถือว่าเป็นฟังก์ชัน และจะเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอน Link

9 C PROGRAMMING

10 เข้าสู่โปรแกรม Turbo C
ทำได้ 2 วิธี 1. My computer  D: TC TC 2. Start Run พิมพ์ cmd พิมพ์ d: แล้วกด Enter แล้วพิมพ์ D:tc/Tc

11 หน้าจอประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 4 ส่วน คือ
1 เมนเมนู (Main Menu) ได้แก่ส่วนที่อยู่บรรทัดบนสุด ซึ่งเป็นรายการคำสั่งต่าง ๆ ได้แก่ File Edit ฯลฯ เป็นต้น ส่วนของ Edit คือบริเวณที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ ใช้สร้างและแก้ไขโปรแกรม หรือเรียกว่า พื้นที่เขียนโปรแกรมหน้าต่างเอดิต ส่วนของ Message คือบริเวณที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ใช้แสดงข้อความต่าง ๆ เมื่อเกิดการผิดพลาดขึ้นในขณะที่เกิดการคอมไพล์หรือลิงก์โปรแกรม ส่วนของฟังก์ชันคีย์ คือส่วนที่อยู่ล่างสุดเป็นปุ่มที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ของฟังก์ชันคีย์ที่มีอยู่ใน เทอร์โบ C จากนั้นกดคีย์ใด ๆ ก็ได้จะปรากฏ ดังนี้

12 รายละเอียดของข้อความต่าง ๆ ที่ส่วนบนของหน้าต่างมีดังนี้
Line 1 แสดงบรรทัดที่เคอร์เซอร์อยู่ บรรทัดที่ 1 Col 1 แสดงคอลัมน์ที่เคอร์เซอร์อยู่ คอลัมน์ที่ 1 Insert ถ้าขึ้นข้อความนี้ (Insert) แสดงว่าอยู่ในภาวะ Insert on จะสามารถพิมพ์แทรกตัวอักษรที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์อยู่ได้ ถ้ากดคีย์ Insert บนคีย์บอร์ดที่หน้าจอข้อความ Insert จะหายไปสภาวะนี้เป็น Insert off การพิมพ์จะเป็นการพิมพ์ทับตัวอักษร ถ้าหากต้องการให้เป็น Insert on ต้องกดคีย์ Insert ที่คีย์บอร์ดอีกครั้ง Indent ถ้าขึ้นข้อความนี้บนหน้าจอแสดงว่าหลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วกด Enter เคอร์เซอร์จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ และถ้ากดคีย์ Ctrl+OI จะทำให้ข้อความ Indent หายไปเคอร์เซอร์จะอยู่ที่ คอลัมน์ที่ 1 ของบรรทัดเดิม

13 Tab ถ้าปรากฏข้อความนี้แสดงว่าถ้ากดคีย์ Tab จะทำให้เคอร์เซอร์เลื่อนไปทางขวา คอลัมน์ ถ้ายกเลิกสถานะนี้กดคีย์ Ctrl+OT ถ้ากดคีย์ Ctrl+OT อีกครั้งข้อความ Tab จะปรากฏที่หน้าจอีก Unindent ถ้าขึ้นข้อความนี้ถ้าหากเคอร์เซอร์อยู่ที่บรรทัดใหม่ ถ้ากดคีย์ Backspace บนคีย์บอร์ด เคอร์เซอร์จะเลื่อนมาทางซ้าย 1 ย่อหน้าเสมอ ถ้ากดคีย์ Ctrl+OU ข้อความ Unindent จะหายไป ในสภาวะนี้ Backspace จะเป็นการลบตัวอักษร ที่อยู่ทางซ้ายของเคอร์เซอร์ และถ้ากดคีย์ Ctrl+OU ซ้ำจะทำให้ ข้อความ Unindent ปรากฏที่หน้าจออีก D:NONAME.C เป็นชื่อไฟล์ชั่วคราวที่ Turbo C สร้างขึ้น สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ ถ้าบันทึกเป็นชื่อใหม่

14 ขั้นตอนการใช้งาน เมื่อเข้าสู่โหมดการทำงานของภาษาซี กด Esc เพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกใช้คำสั่ง หรือกด F10

15 2. การสร้างไฟล์ใหม่ให้เลือกเมนู File New โดยโปรแกรม จะกำหนดชื่อเบื้องต้นเป็น Noname.c

16 3. การบันทึกให้เลือกเมนู File  Save หรือกดคีย์ลัด F2 ในกรณีที่บันทึกไฟล์ครั้งแรก ไฟล์ที่บันทึกได้จะมี Format (รูปแบบ นามสกุล) เป็น .C

17 4. การเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไขให้เลือกเมนู File  Load หรือกดคีย์ลัด F3 แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการแก้ไข

18 5. การเปลี่ยนชื่อไฟล์ เลือกเมนู File  Write to ในกรณีที่ต้องการบันทึกชื่อไฟล์ใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์

19 6. การ Compile เพื่อแปล Source Code ให้เป็น Object Code (
6. การ Compile เพื่อแปล Source Code ให้เป็น Object Code (.OBJ) โดยเลือกเมนู Compile Compile หรือกดคีย์ลัด Ctrl+F9

20 7. หากเกิด error ให้กด F6 เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไข

21 8. ถ้า Compile ผ่าน จะปรากฏข้อความ
ให้กดคีย์ใด ๆ เพื่อทำงานต่อไป

22 9. การสร้าง .EXE เพื่อนำไปใช้งานให้เลือก Make EXE file

23 10. การรันโปรแกรม ให้เลือกเมนู Run Run หรือกดคีย์ลัด Ctrl+F9

24 11. เมื่อรันโปรแกรมเสร็จแล้วจะกลับเข้าสู่หน้าจอ Editor ซึ่งจะทำให้เราดูผลลัพธ์ไม่ทัน เลือกเมนู Run User screen

25 12. แสดงผลการ Run โปรแกรม เมื่อเลือกเมนู Run  User Screen หรือกดปุ่มคีย์ลัด Alt+F5


ดาวน์โหลด ppt Introduction to C Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google