งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการตั้งค่าขอใช้งาน เครื่องพิมพ์แม่ข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการตั้งค่าขอใช้งาน เครื่องพิมพ์แม่ข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการตั้งค่าขอใช้งาน เครื่องพิมพ์แม่ข่าย
4.3.1 แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ตัวอย่างในหัวข้อนี้ ได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องแม่ข่าย) : Computer Name : Printmedia2 เครื่องพิมพ์มีชื่อ Share name : Print2 [ เป็นเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น HL DN ] เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องลูกข่าย) : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ ตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย (ไม่ใช่เครื่องแม่ข่าย)

3 เริ่มจาก คลิกเมนู Start > คลิก Printers and Faxs
1. คลิก เมนู Start

4 คลิกข้อความ Add a printer ทางฝั่งซ้ายของรายการ Printer Tasks
2. คลิก

5 จะปรากฏหน้าต่าง Add Printer Wizard ขึ้นมา > คลิกปุ่ม Next
3. คลิก

6 คลิกเลือกประเภทของเครื่องพิมพ์ เป็นแบบ a network printer…
4. คลิก

7 คลิกปุ่ม Next 5. คลิก

8 คลิก Browse for a printer เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย
6. คลิก

9 คลิกปุ่ม Next 7. คลิก

10 8. รายการเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย
จะปรากฏรายการเครื่องพิมพ์แม่ข่ายขึ้นในช่อง Share Printer : Workgroup : ITED 8. รายการเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย

11 ค้นหาชื่อเครื่องแม่ข่าย [ Printmedia2 ] และชื่อเครื่องพิมพ์ [ Print2 – Brother HL5250DN ] > คลิกที่รายการเครื่องพิมพ์ Print2 9. คลิก

12 รายการเครื่องพิมพ์ที่เลือกจะไปปรากฏในช่อง Printer :
10.

13 คลิกปุ่ม Next 11. คลิก

14 คลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการขอเข้าใช้งาน
12. คลิก

15 คลิกปุ่ม Yes เพื่อตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์แรก
13. คลิก

16 คลิกปุ่ม Next 14. คลิก

17 การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ > คลิกปุ่ม Finish
15. คลิก

18 ในหน้าต่าง Printer and Faxs จะพบไอคอนเครื่องพิมพ์แม่ข่าย ที่ขอติดตั้งใช้งาน มีรูปท่อเล็ก ๆ วางขวางอยู่ด้านล่างไอคอนเครื่องพิมพ์ 16.

19 ไอคอนเครื่องพิมพ์แม่ข่าย ในมุมมองแบบ Thumnail


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการตั้งค่าขอใช้งาน เครื่องพิมพ์แม่ข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google