งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมฯ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมฯ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมฯ)
1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย 1.2 สรุปการจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ (ครั้งที่ 23) 1.3 นโยบายโครงงานและแผนงานที่แถลงต่อสมาชิกในการ ประชุมสามัญฯประจำปี 2554

2 วาระที่ 2 (นำเสนอโดยเลขาธิการ) รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2554
วาระที่ 2 (นำเสนอโดยเลขาธิการ) รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2554

3 1. ร่วมออกบูธงาน AUA ในเดือนพฤษภาคม 2555 #1618
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 (นำเสนอโดย นพ.สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์) 1. ร่วมออกบูธงาน AUA ในเดือนพฤษภาคม #1618 2. ประชาสัมพันธ์งานACU ในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ 3. วางแผนการประชาสัมพันธ์งาน ACU ในการประชุม EAU 4. Action Plan งานต่าง ๆ มีดังนี้ - เดือนมิถุนายนตามเรื่องสปอนเซอร์ - การจัดทำ 2rd Announcement 5. ประชุมกรรมการ ACU ครั้งต่อไปในวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2554

4 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 เพื่อขออนุมัติ อนุมัติปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี พ.ศ. 2554 ลำดับขั้น ส่วนเพิ่มขั้น อัตราเงินเดือน เงินเดือนปัจจุบัน 17,880 0.5 320 18,180 1 330 18,510 1.5 18,840 2 340 19,180 2.5 19,520 3 350 19,870

5 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.2 เพื่อขอความเห็น 4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ประกาศ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2554 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศเรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ ซึ่งมีรายนามดังนี้ 1. นพ.สุริธร สุนทรพันธ์ หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. นพ.วิโรจน์ จิตต์แจ้ง หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี 3. นพ.พูนเกียรติ เรืองโภคา หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

6 ที่ปรึกษาอาวุโส 2. นพ.ธงชัย พรรณลาภ 3. นพ.พิชัย บุณยะรัตเวช
1. นพ.วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา 2. นพ.ธงชัย พรรณลาภ 3. นพ.พิชัย บุณยะรัตเวช 4. นพ.วีระสิงห์ เมืองมั่น 5. นพ.ธนู ชูวิเชียร 6. นพ.ไพบูลย์ จิตประไพ 7. นพ.อภิชาติ กงกะนันทน์ 8. นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์ 9. นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร

7 ที่ปรึกษา 1. นพ.นพพร เชยพันธุ์ 2. นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
1. นพ.นพพร เชยพันธุ์ 2. นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด 3. นพ.สันติ โรจนศตพงศ์ 4. นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล 5. นพ.สุเมธ ภัทรวรธรรม 6. นพ.สุพจน์ รัชชานนท์ 7. นพ.อนันตชัย ไทยประทาน

8 ยุทธศาสตร์สมาคมฯ 4.2.2 การแบ่งกลุ่มบริหารงานของสมาคมฯ
* นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ อุปนายก กำกับ ดูแลงานด้านต่างๆดังนี้ - งานการศึกษา และการฝึกอบรม - งานการจัดทำ แนวทางมาตรฐานการใช้ยา - งานพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรวิชาชีพต่างๆ * นพ.วชิร คชการ อุปนายก กำกับ ดูแลงานด้านต่างๆดังนี้ - งานด้านการจัดประชุมวิชาการ - งานพัฒนาการวิจัย ยุทธศาสตร์สมาคมฯ - นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ - นพ. ไชยยงค์ นวลยง งาน Asian School of Urology - นพ. ดนัยพันธ์ อัครสกุล - นพ.เจริญ ลีนานุพันธ์

9 4.2.3 การปรับปรุงและจัดทำส่วนเพิ่มเติม www.tuanet.org

10 4.2.4 การปรับปรุงที่ทำการสำนักงานใหญ่ส่วนกลางของสมาคมฯ

11 4.2.5 การแต่งตั้งประธานชมรมและผู้ประสานงานของชมรมต่าง ๆ

12 4.2.6 แผนงานของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2555
- การจัดงานประชุม Asian Congress of Urology 2012 - การจัดยูโรสัญจร ครั้งที่ 14 และ ครั้งที่ 15 - การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ครั้งที่ 6 - กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - การเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - งานประชุมด้านยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ

13 4.2.7 การจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 13 , 14 และ 15
* ยูโรสัญจร ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2554 จัดที่โรงพยาบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (บ.GSK Sponsor) * ยูโรสัญจร ครั้งที่ 14 จัดช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2555 จัดที่โรงพยาบาลพหลยุพหเสนา จ.กาญจนบุรี (บ.ซาโนฟี่ Sponsor) กิจกรรมที่จะจัดร่วม คือ 1. งานแสดงมุทิตาจิต ครั้งที่ 6 , การนำเสนอผลงาน แพทย์ประจำบ้าน * ยูโรสัญจร ครั้งที่ 15 จัดช่วงปลายปี 2555 หลังงาน ACU จัดที่โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (บ.ไฟเซอร์ Sponsor)

14 4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ ทุกท่าน
4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ 4.3.1 การจัดเตรียมเครื่องหมายสมาคมฯ ให้แก่สมาชิก ทุกท่าน

15

16 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมฯ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google