งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดการความรู้/มุมมองแนวคิด CoP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดการความรู้/มุมมองแนวคิด CoP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดการความรู้/มุมมองแนวคิด CoP
มัลลิฑา พูนสวัสดิ์ คณะทำงาน KM

2 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราโชวาท ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ ....การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว...... ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ ”

3 ความรู้สามารถหาได้ทุกหนทุกแห่ง....ทุกพื้นที่....ทุกเวลา

4 เปิดใจ... เปิดกว้าง... พร้อมรับรู้....

5 ปิดกั้นตนเอง....

6 กบในกะลา....

7 ถ้าเราต้องการพัฒนาคนในถ้ำ. ต้องพาคนในถ้ำออกนอกถ้ำ ถ้าเราต้องการพัฒนา
ถ้าเราต้องการพัฒนาคนในถ้ำ.... ต้องพาคนในถ้ำออกนอกถ้ำ ถ้าเราต้องการพัฒนา...ถ้ำ..... ต้องพาคนนอกถ้ำ...เข้ามาในถ้ำ

8

9 KM พูดในสิ่งที่ทำ โดยเน้นพูดถึงความสำเร็จ เน้นการปฏิบัติจริง
ใช้กิจกรรมกลุ่ม/กระบวนกลุ่ม บรรยากาศเป็นมิตร มีอิสระ เท่าเทียม ปรารถนาดี ยอมรับ ให้เกียรติ ฝึกรับฟังคนอื่น ชื่นชม/ให้กำลังใจ ปล่อยตัวตามสบาย ทำใจให้กว้าง

10 ชุมชนปฏิบัติ (Community of Practice=CoP)
กลุ่มคนมารวมกันเป็นชุมชนมีแรงปรารถนา (Passion) มีความสนใจ/รู้สึกเป็นเจ้าของความรู้ มองเห็นคุณค่าในการปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีความรู้ที่ลึกซึ้ง แลกเปลี่ยนข้อมูล/คำแนะนำ

11 องค์ประกอบของ CoP ผู้สนับสนุนกลุ่ม มีผู้ดำเนินการหลัก
มีผู้บันทึก/สรุปประเด็น สมาชิก

12 แนวทางพัฒนา CoP (พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ)
ระยะที่ 1 I Dentity การเตรียมความพร้อมใหม่ โดยพัฒนา 3 ด้าน คือ 1. พัฒนาองค์ประกอบพื้นฐาน CoP - โดเมน - ชุมชน - แนวปฏิบัติ

13 2. การสื่อสารและการฝึกอบรม
สื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหลายทาง สื่อสารผลงาน การฝึกอบรมแบ่งเป็นระดับ  ต่างกลุ่มต่างแสดงบทบาทใน CoP ที่ไม่เหมือนกัน

14 3. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดเมนแบ่งให้ชัดเจน เช่น CoP, story, social, Net works. ชุมชน – สร้างเวบไซต์ แนวปฏิบัติ- จัดหมวดหมู่ความรู้อย่างชัดเจน

15 ระยะที่ 2 ระยะที่สมาชิก CoP รวมตัวและฝึกความสัมพันธ์ แสดงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมา สนิทสนมและศึกษาซึ่งกันและกัน

16 ระยะที่ 3 เป็นช่วงที่ชุมชนทำกิจกรรมสูงสุด และเป็นช่วงที่ยาวนานที่สุด

17 การสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำ CoP
1. ประเด็น/ หัวข้อ 2. ปัญหา 3. ข้อสรุป 4. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK) : 5. ความรู้ที่ฝังในตัวคน (TK) : 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

18 จุดเด่น 1. เป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต/ โรงพยาบาลที่ส่งเสริมให้เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ 2. มีผู้รับผิดชอบทั้งในระดับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล/ ผู้นิเทศ/ หัวหน้าตึกและผู้ปฎิบัติงานที่เข้มแข็ง 3. มีการปฏิบัติงานเป็นงานประจำที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 4. ได้รับการประสานงานที่ดีกับผู้ที่เกี่ยว ข้อง ได้แก่ หัวหน้างาน/ หัวหน้าตึก แนวเสริม มีการประชุม/ ปรึกษาพัฒนาให้เป็นงานวิจัย/ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 2. มีการพูดคุยส่งเสริมการให้กำลังใจร่วมกันในทุกระดับ 3. มีการเพิ่มเติมองค์ความรู้ เช่น จัดประชุมเข้าร่วมปฏิบัติการ, ประชุมปรึกษาแก้ไขปัญหา เป็นต้น 4. สนับสนุนให้มีการพบปะสังสรรค์ในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม

19 ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
สมาชิก CoP มีงานที่ปฏิบัติเป็นงานหลัก ส่วนการร่วม CoP เป็นงานรอง 2. อ่านในสมาชิก CoP ค่อนข้างน้อยมีข้อจำกัด 3. การสื่อสารไม่ทั่วถึง 4. มีกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจค่อนข้องน้อย แนวทางการแก้ไข สร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของงานเท่าเทียมกัน 2. จัดให้มีการหมุนเวียนของสมาชิกและสมัครเพิ่มเติม 3. เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น เช่น บอร์ดประชุม 4. จัดกิจกรรมนอกเวลา, นอกราชการ

20 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จัดการความรู้/มุมมองแนวคิด CoP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google