งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แนวคิดมอบแด่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ รพ.สต โดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางพรอุษา วิริยโกศล

2 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
หลักการ 1. ทำอย่างไรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ในรพ. สต. จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนอง ภารกิจหลักของ รพ.สต.ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 รวดเร็ว ทันเวลา เคล็ดลับใช้ GFMIS โปร่งใส

3 หลักการ 2. ทำงานเชิงรุก มีแผนงาน พัฒนางาน สร้างเครือข่าย
สร้างการมีส่วนร่วม และมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ รพ.สต.

4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีของ รพ.สต.
บทบาท ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีของ รพ.สต. ท้าทาย ทำให้งานของรพ.สต.สัมฤทธิผลดังวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นที่พึ่งในดวงใจของประชากรในชุมชน

5 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google