งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังองค์กร งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังองค์กร งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังองค์กร งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผังองค์กร งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป

2 นายสมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10
นายสมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 นายสุขเกษม ประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานการเงินและบัญชี นางอุบลศรี ไชยซาววงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 งานการเงิน งานบัญชี นางอุบลศรี ไชยซาววงค์ ตรวจใบสำคัญ , รับเงิน น.ส.กิตติพร ชั้นประเสริฐ จ่ายเงิน นางดุจเดือน พิงคยางกูล บัญชีเกณฑ์คงค้าง นางอัญชลี สุขอัตตะ รับเงินโรงพยาบาล OPD นางนวลศรี อินทะไชย รับเงินคลินิกส่งเสริมฯ น.ส.กมลทิพย์ สุนันทะพงศ์ บัญชี GFMIS นางมยุรา โพธิสาราช ค่ารักษาพยาบาล ศูนย์สิทธิฯ นางสุกัญญา ยาวิชัย ค่ารักษาพยาบาล ศูนย์สิทธิฯ นายณัฏฐพร หิรัญรัตน์ ต้นทุนผลผลิต นางปรียา เพิ่มพูล ขอเบิกเงินงบประมาณ น.ส.วาสนา ไชยคำ ขอเบิกเงินเดือนฯ,เงินนอกฯ

3 บทบาทหน้าที่ของงานการเงิน
รับเงินภายใน และภายนอกองค์กร จ่ายเงินภายใน และภายนอกองค์กร จัดทำรายการขอเบิกเงิน ขอจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จัดทำรายการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง งบกลาง

4 บทบาทหน้าที่ของงานการบัญชี
จัดทำรายงานการเงิน ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกองคลัง กรมอนามัย วิเคราะห์รายงานการเงิน สถานะการเงิน เสนอผู้บริหาร ศอ.10 จัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต ศอ.10

5 รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
วิสัยทัศน์ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

6 วัฒนธรรม บริการด้วยความรวดเร็ว เอาใจใส่เสมือนญาติมิตร สร้างความประทับใจ มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้หลักการระเบียบที่ถูกต้อง โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เพื่อนำมาพัฒนางานร่วมกัน มีความเคารพสิทธิ หน้าที่ ให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็น ความสามารถ ของผู้ร่วมงานทุกระดับ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ร่วมคิดร่วมทำ พัฒนาองค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

7 อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทันสมัย ระบบ INTERNET ทันสมัย

8 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผังองค์กร งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google