งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม
1. นสพ.กิตติพงศ์ เดียววัฒนวิวัฒน์ 2. นสพ.เกวลี อุตส่าห์การ 3. นสพ.จารุกวี สอนคำมี 4. นสพ.จิรนิษฐ์ พึ่งสำโรง 5. นสพ.จีรายุทธ ใจเขียนดี 6. นสพ.เจนพล แก้วกิติกุล 7. นสพ.ทรรศนะ ธรรมรส

2 กิ่ง อ.บึงสามัคคี จ.แพงเพชร อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
แผนที่อำเภอสามง่าม อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ห่างจาก จ.พิจิตร ประมาณ 18 กิโลเมตร ต.กำแพงดิน ทิศเหนือ อ. วชิรบารมี จ.พิจิตร สอ.กำแพงดิน ร.พ.สามง่าม สสอ.สามง่าม ต.สามง่าม สอ.วังลูกช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร กิ่ง อ.บึงสามัคคี จ.แพงเพชร สอ.เนินปอ สอ.รังนก ต.รังนก สอ.เนินพลวง ต.เนินปอ สอ.หนองโสน สอ.มาบกระเปา อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ต.หนองโสน

3 วิสัยทัศน์ “ อำเภอสามง่ามมุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาระบบบริการและองค์กร อย่างมีส่วนร่วม ”

4 ข้อมูลทั่วไป การปกครอง 5 ตำบล 79 หมู่บ้าน
5 ตำบล 79 หมู่บ้าน เทศบาลตำบล แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง เศรษฐกิจ อาชีพหลัก เกษตรกรรม อาชีพรอง รับจ้าง

5 จำนวนประชากร/หลังคาเรือน
ประชากร 42,139 คน ชาย 20, คน หญิง 22, คน จำนวนหลังคาเรือน 17,109 หลังคาเรือน

6 แผนภูมิร้อยละโครงสร้างประชากร ปี 2554
จ.พิจิตร วัยเด็ก % วัยแรงงาน % วัยสูงอายุ % วัยพึ่งพิง % อ.สามง่าม วัยเด็ก % วัยแรงงาน % วัยสูงอายุ % วัยพึ่งพิง % ชาย % หญิง %

7 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง 1 แห่ง
ข้อมูลด้านทรัพยากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แห่ง (เดี่ยว 2 แห่ง เครือข่าย 3 เครือข่าย)

8 ข้อมูลด้านทรัพยากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข ผู้บริหารสาธารณสุข 8 คน พยาบาลวิชาชีพ 6 คน นักวิชาการสาธารณสุข คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 7 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 คน ลูกจ้าง คน รวม คน

9 โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
กระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด กลุ่มภารกิจด้านต่าง ๆ รองปลัด สำนักงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวง กรมวิชาการต่าง ๆอธิบดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ นายอำเภอ ศูนย์เขต รพ.ศูนย์/รพทั่วไปผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขอำเภอ สายการบังคับบัญชา รพ.สต ผอ.รพ.สต. สายการนิเทศ/ประสานงาน

10 บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

11 บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

12 12

13 ยุทธศาสตร์การสร้างสุขภาพ
แนวทางใหม่ แนวทางเดิม มีโครงการของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ชุมชนเข้มแข็งบุคคลมีบทบาท สร้างบทบาทของบุคลากร 2 Productivity 1 Development สร้างเทคโนโลยีของบุคลากร นวัตกรรม ประชาชนแสดงบทบาท นวัตกรรม สร้างแผนงานโครงการ สร้างเทคโนโลยีของประชาชน นวัตกรรม บริการประชาชน สร้างแผนงานโครงการ (อปท./กองทุน) นวัตกรรม ชุมชนอ่อนแอ (รอคอย/พึ่งรัฐ) รัฐปรับเจตคติ/บทบาท ของบุคลากร(ทุกฝ่าย)ให้ตอบสนอง

14 วิสัยทัศน์การสร้างสุขภาพชุมชน
“ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนา”

15 1.วิเคราะห์บริบทและสถานการณ์โดยใช้ Mind Map

16 กำหนดจุดหมายปลายทาง

17 สร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

18 สร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ

19 5 ร่วม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google