งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ยุทธศาสตร์  การเงินการคลัง  กำลังคน  จัดซื้อร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ยุทธศาสตร์  การเงินการคลัง  กำลังคน  จัดซื้อร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ยุทธศาสตร์  การเงินการคลัง  กำลังคน  จัดซื้อร่วม

3  ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ครั้ง › ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ต. ค. 2556  คัดเลือก ประเด็นยุทธศาสตร์ เขต 6 เรื่อง เช่น › มะเร็งท่อน้ำดี คปสอ./ รพ. สต. ติดดาว › Hospital accreditation, Information system › ทันตกรรม  15 กลยุทธ์หลัก ของเขต

4  คุณภาพระบบบัญชี › ตรวจไขว้จังหวัด ปีที่ 3 › คุณภาพไม่ต่ำกว่า B  Benchmarking รายรับ / รายจ่าย › 10 กลุ่ม โรงพยาบาล  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริหารที่ มีปัญหาวิกฤติ

5  เพิ่มศักยภาพบุคลากรตาม service plan  เพิ่มทักษะบุคลากรด้านการบริหาร จัดการ › Training short course ภายในเขต  จัดเตรียมผู้บริหารระดับกลาง ภายใน เขต

6  ยา › ปี 2556 ซื้อร่วม 60 รายการ 9% ของ มูลค่ารวม › ปี 2557 ซื้อร่วม 280 รายการ 25% ของมูลค่ารวม  วัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นปีที่ 2 › ต่อรองราคาร่วม ลดลงเฉลี่ย 20 %


ดาวน์โหลด ppt  ยุทธศาสตร์  การเงินการคลัง  กำลังคน  จัดซื้อร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google