งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
ลูกจ้างประจำเพื่อปรับ ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งระดับ 1 – 3 และ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส

2 ที่มา 1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลว. 31 มี.ค. 53
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลว. 1 เม.ย. 53 3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลว. 16 มิ.ย. 53 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลว. 17 ส.ค. 53

3 1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลว. 31 มี.ค. 53
ที่มา (ต่อ) 1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลว. 31 มี.ค. 53 ได้จัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยจำแนก ลูกจ้างประจำตามลักษณะงานเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง กลุ่มงาน เทคนิคพิเศษ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 53 เป็นต้นไป

4 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลว.1 เม.ย. 53
ที่มา (ต่อ) 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลว.1 เม.ย. 53 ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และอัตราจ้างของลูกจ้างประจำให้ สอดคล้องกับการจัดระบบตำแหน่ง ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่กำหนด ขึ้นใหม่

5 3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลว.16 มิ.ย. 53
ที่มา (ต่อ) 3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลว.16 มิ.ย. 53 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการให้ส่วน ราชการถือปฏิบัติในเรื่องการบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำในเรื่องการปรับระดับชั้นงาน การ เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน การ ตัดโอนอัตรากำลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงการคลังกำหนด การปรับระดับชั้นงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ผู้ดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ สำหรับตำแหน่งที่สูงกว่า ตามหนังสือข้อ 2. ทั้งนี้ ไม่เกินระดับสูงสุดในแต่ละสายงานที่ ก.พ. ได้กำหนดไว้ ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4

6 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลว.17 ส.ค. 53
ที่มา (ต่อ) 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลว.17 ส.ค. 53 ได้กำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้ง ออกคำสั่งแต่งตั้ง ลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ กรณี การปรับระดับชั้นงาน โดยไม่ต้องขอทำ ความตกลงกับกระทรวงการคลัง

7 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ
เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น 1. เพิ่มเติมชื่อผู้ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำใหม่ สาระสำคัญที่ปรับปรุง 1. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งมอบอำนาจของกรมตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 903/2556 ลว. 19 ก.ค. 56 ที่ ข 904/2556 ลว. 19 ก.ค. 56 ที่ ข 905/2556 ลว. 19 ก.ค. 56 เหตุผลในการปรับปรุง

8 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ
เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น 2. แก้ไขการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ให้ดำเนินการได้เฉพาะลูกจ้างประจำที่มีเลขที่อัตราในสังกัดเท่านั้น สาระสำคัญที่ปรับปรุง 2. เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น เป็นไปอย่างมีระบบและเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่กรมมอบอำนาจดำเนินการ เหตุผลในการปรับปรุง

9 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ
เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น 3. แก้ไขคุณสมบัติของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ภายในวันปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือก สาระสำคัญที่ปรับปรุง 3. เพื่อให้การแต่งตั้งลูกจ้างประจำที่ปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นระบบ ได้มาตรฐาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เหตุผลในการปรับปรุง

10 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ
เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น 4. แก้ไขระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้ โดยแก้ไขจากขึ้นบัญชี 2 ปี เป็นไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้ สาระสำคัญที่ปรับปรุง 4. เพื่อให้การสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เหตุผลในการปรับปรุง


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google