งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน
การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

2 หลักการ หลักความเป็นธรรมที่เทียบเคียงกันได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
หลักการใช้คนให้เหมาะกับตำแหน่งงาน หลักการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบตำแหน่งลูกจ้างมีความทันสมัยสอดคล้อง
กับแนวโน้มการปรับบทบาทของภาครัฐ สภาพการณ์ ที่เปลี่ยนไป และภาระความรับผิดชอบในปัจจุบัน เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจในการทำงาน ของลูกจ้างประจำ

4 การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ
เดิม 1268 สายงาน 7 หมวด 1 กลุ่ม ใหม่ 345 สายงาน 4 กลุ่มตำแหน่ง 1. หมวดแรงงาน 2. หมวดกึ่งฝีมือ 3. หมวดฝีมือ 4. หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น 5. หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง 6. หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง 7. หมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ 8. กลุ่มชื่อ/ลักษณะงาน เหมือนข้าราชการ 1. กลุ่มงานบริการพื้นฐาน (56 สายงาน) 2. กลุ่มงานสนับสนุน (143 สายงาน) 3. กลุ่มงานช่าง (138 สายงาน) 4. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ (8 สายงาน)

5

6 กรมชลประทาน กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กรมชลประทาน กลุ่มงานบริการพื้นฐาน พนักงานทั่วไป คนสวน พนักงานสถานที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ดูแลหมวดสถานที่ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานชลประทาน กะลาสี พนักงานเรือกล พนักงานบริการเอกสารทั่วไป พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานจัดเก็บแผนที่ พนักงานวัดระดับน้ำ พนักงานประตูน้ำ

7 กรมชลประทาน กลุ่มงานสนับสนุน
กรมชลประทาน กลุ่มงานสนับสนุน พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานวิเคราะห์ราคางาน พนักงานพัสดุ พนักงานธุรการ พนักงานพิมพ์แบบ พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล พนักงานสถิติ พนักงานสำรวจ พนักงานสื่อสาร พนักงานเกษตร พนักงานส่งน้ำ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานห้องปฏิบัติการ พนักงานส่งเสริมพลังงาน พนักงานพัฒนาพลังงาน นักพัฒนาพลังงาน นายท้ายเรือ พนักงานอาณาบาล พนักงานจัดหาที่ดิน พนักงานขับรถยนต์

8 กรมชลประทาน กลุ่มงานช่าง
กรมชลประทาน กลุ่มงานช่าง ช่างเขียน ช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างฝีมือสนาม พนักงานบำรุงทาง ช่างเครื่องจักรกล พนักงานเครื่องจักรกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างฝีมือโรงงาน ช่างเครื่องเรือ พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช่างถ่ายภาพ พนักงานเครื่องยก ผู้ช่วยช่างทั่วไป

9 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำระบบใหม่
หมวด เดิม (ขั้นสูง) ใหม่ (ขั้นสูง) หมายเหตุ 1. แรงงาน 12,440 14,140 2. กึ่งฝีมือ 15,260 3. ฝีมือ 18,190 4. ฝีมือระดับต้น 22,220 5. ฝีมือระดับกลาง 29,320 6. ฝีมือระดับสูง 31,420 ลูกจ้าโดยตรง (หน.) 33,540 ลูกจ้างซ้ำซ้อน (หน.)

10 บัญชีอัตราค่าจ้าง 1 เม.ย.53
กรมชลประทาน จัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย. 2553 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน จำนวน 8,084 อัตรา กลุ่มงานสนับสนุน จำนวน 4,342 อัตรา กลุ่มงานช่าง จำนวน ,833 อัตรา รวมทั้งสิ้น ,259 อัตรา หมายเหตุ สำหรับกรณีการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามระบบนี้ เช่น การปรับระดับ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง สายงาน หรือกลุ่มงาน ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดต่อไป บัญชีอัตราค่าจ้าง 1 เม.ย.53


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google