งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี = Knowledge, understanding and participation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี = Knowledge, understanding and participation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี = Knowledge, understanding and participation in quality assurance operation among personnel at Boromarajonani College of Nursing Saraburi ผู้แต่ง เพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ, ภัชญา ธงศิลา หมวด WY20.51 พ 899 ค จำนวน 48 หน้า บรรณานุกรม เพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ, ภัชญา ธงศิลา. (2553). ความรู้ ความเข้าใจ และการมี ส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี = Knowledge, understanding and participation in quality assurance operation among personnel at Boromarajonani College of Nursing Saraburi. สระบุรี : วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. ชื่อ ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพยาบาลต่อการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี = The knowledge, perception and participation of student nurse on quality assurance at Boromarajonani College of Nursing, Saraburi ผู้แต่ง เมธิณี เกตวาธิมาตร หมวด WY20.51 ม 737 ค จำนวน 55 หน้า บรรณานุกรม เมธิณี เกตวาธิมาตร. (2554). ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา พยาบาลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สระบุรี = The knowledge, perception and participation of student nurse on quality assurance at Boromarajonani College of Nursing, Saraburi. สระบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี.

2 ชื่อ ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี = Effects of the cognitive therapy program on depression of nursing students Boromarajjonani College of Nursing Saraburi ผู้แต่ง ประภาส ธนะ, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ หมวด WY20.51 ป 346 ผ จำนวน 89 หน้า บรรณานุกรม ประภาส ธนะ, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2554). ผลของโปรแกรมการบำบัดทาง ปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี = Effects of the cognitive therapy program on depression of nursing students Boromarajjonani College of Nursing Saraburi. สระบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. ชื่อ สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ( การรักษาโรคเบื้องต้น ) รุ่นที่ ๑๕ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม = Nursing competency in nurse practitioner (primary medical care) ๑๕ th at Srimahasarakham Nursing College ผู้แต่ง สุจิมา ติลการยทรัพย์, ชาติ ไทยเจริญ และ ปราณี คำศิริรักษ์ หมวด WY20.51 ส 752 ส จำนวน 77 หน้า บรรณานุกรม สุจิมา ติลการยทรัพย์, ชาติ ไทยเจริญ และ ปราณี คำศิริรักษ์. (2554). สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ( การรักษาโรคเบื้องต้น ) รุ่นที่ ๑๕ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม = Nursing competency in nurse practitioner (primary medical care) ๑๕ th at Srimahasarakham Nursing College. มหาสารคาม : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. ชื่อ ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคเกลือไอโอดีน และการแก้ปัญหาการ ขาดสารไอโอดีนของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ผู้แต่ง นฤมล อเนกวิทย์ และคณะ หมวด WY20.51 น 276 ค จำนวน 74 หน้า บรรณานุกรม นฤมล อเนกวิทย์ และคณะ. (2554). ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค เกลือไอโอดีนและการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนของประชาชนในจังหวัด มหาสารคาม. มหาสารคาม : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม.

3 ชื่อ การพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำ ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส ( กสค.) เครือข่ายเขต 12 ผู้แต่ง ทักษิณาร์ ไกรราช และคณะ หมวด WY20.51 ท 339 ก จำนวน 163 หน้า บรรณานุกรม ทักษิณาร์ ไกรราช และคณะ. (2554). การพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและ ผู้ด้อยโอกาส ( กสค.) เครือข่ายเขต 12. มหาสารคาม : วิทยาลัยพยาบาล ศรีมหาสารคาม. ชื่อ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุ = Strategies for successful aging living alone ผู้แต่ง บุญทิพย์ สิริธรังศรี และคณะ หมวด WY20.51 บ 465 ก จำนวน 107 หน้า บรรณานุกรม บุญทิพย์ สิริธรังศรี และคณะ. (2555). กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพัง ของผู้สูงอายุ = Strategies for successful aging living alone. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ชื่อ ความคิดเห็นต่อการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น หลัก ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล ศรีมหาสารคาม ผู้แต่ง นิตยา กออิสรานุภาพ, จีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย และ ชนิสรา แสนยบุตร หมวด WY20.51 น 577 ค จำนวน 37 หน้า บรรณานุกรม นิตยา กออิสรานุภาพ, จีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย และ ชนิสรา แสนยบุตร. (2555). ความคิดเห็นต่อการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น หลัก ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล ศรีมหาสารคาม. มหาสารคาม : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม.

4 ชื่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานการ ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม = Factors affecting the success of education quality assurance implementation at Srimahasarakham Nursing College in an academic year 2554 ผู้แต่ง พวงแก้ว สาระโภค, ศรีจันทร์ ทองโรจน์ และ นฤมล เอนกวิทย์ หมวด WY20.51 พ 462 ค จำนวน 69 หน้า บรรณานุกรม พวงแก้ว สาระโภค, ศรีจันทร์ ทองโรจน์ และ นฤมล เอนกวิทย์. (2555). ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานการ ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม = Factors affecting the success of education quality assurance implementation at Srimahasarakham Nursing College in an academic year 2554. มหาสารคาม : วิทยาลัยพยาบาล ศรีมหาสารคาม. ชื่อ ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา = Satisfaction on quality assurance participation of the personnel and student nurses at Boromarajonani College of Nursing, Nakhornratchasima ผู้แต่ง จุฑาทิพย์ ศิรินภาดล และคณะ หมวด WY20.51 จ 623 ค จำนวน 55 หน้า บรรณานุกรม จุฑาทิพย์ ศิรินภาดล และคณะ. (2555). ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา = Satisfaction on quality assurance participation of the personnel and student nurses at Boromarajonani College of Nursing, Nakhornratchasima. นครราชสีมา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา.


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี = Knowledge, understanding and participation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google