งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านการให้คำปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านการให้คำปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านการให้คำปรึกษา
กลุ่ม 4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านการให้คำปรึกษา

2 สมาชิกกลุ่ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกลุ่มที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขานุการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้นำเสนอ สมาชิกกลุ่ม กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองกิจการนักศึกษา มหาววิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครศรีธรรมราช

3 ปัจจัยความสำเร็จ โอกาส จุดเด่น
ปัจจัยความสำเร็จ / โอกาส อายุ ประสบการณ์ ( เทคนิคการให้คำปรึกษา) ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ระบบการจัดการให้คำปรึกษา สิ่งแวดล้อมภายนอก (ภูมิหลังชีวิตครอบครัว)

4 ปัจจัยความสำเร็จ โอกาส จุดเด่น (ต่อ)
ทัศนคติ (นักศึกษา , ผู้ให้คำปรึกษา ) จิตสำนึกการให้คำปรึกษา (ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และผู้ให้คำปรึกษา นโยบายของหน่วยงานด้านการให้คำปรึกษา สถานที่การให้คำปรึกษา

5 ปัจจัยความสำเร็จ โอกาส จุดเด่น (ต่อ)
บุคลากรมีความพร้อมด้านการให้คำปรึกษา ช่องทางการให้คำปรึกษา Facebook MSN โทรศัพท์ Webboard ฯลฯ

6 ข้อบกพร่อง จุดด้อย ประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษามีน้อย
ขาดทักษะการให้คำปรึกษาที่ต่อเนื่อง ขาดความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยี Facebook MSN Twister ฯลฯ

7 ปัญหาและอุปสรรค บุคลากรไม่เพียงพอ
งบประมาณในการจัดโครงการด้านการให้คำปรึกษา อายุ ประสบการณ์ ( เทคนิคการให้คำปรึกษา) ความร่วมมือภายในหน่วยงาน ระบบการจัดการให้คำปรึกษา

8 ปัญหาและอุปสรรค (ต่อ)
สิ่งแวดล้อมภายนอก (ภูมิหลังชีวิตครอบครัว) ทัศนคติ (นักศึกษา ,ผู้ให้คำปรึกษา ) จิตสำนึกการให้คำปรึกษา (ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และผู้ให้คำปรึกษา นโยบายของหน่วยงานด้านการให้คำปรึกษา สถานที่การให้คำปรึกษา

9 กิจกรรมโครงการพัฒนาด้านการให้คำปรึกษา
สามารถแบ่งกิจกรรมด้านการให้คำปรึกษาเป็น 2 ด้าน 1. ด้านการพัฒนานักศึกษา 1.1 อก.มอ. จัดทำโครงการหลักสูตรพัฒนานักศึกษา โดย ประกอบไปด้วยโครงการย่อย ดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการค่ายเปิดกระป๋อง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการพลังกลุ่มและความสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการปัจฉิมนิเทศน์

10 กิจกรรมโครงการพัฒนาด้านการให้คำปรึกษา (ต่อ)
1. ด้านการพัฒนานักศึกษา (ต่อ) 1.2 มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการค่ายจิตตะปัญญาศึกษา (เน้นการอยู่ร่วมกัน) โครงการตรวจสุขภาพ (ยาเสพติด ,ยากลุ่มเสี่ยง) 1.3 ม.วลัยลักษณ์ จัดตั้งศูนย์ Calling Center (รับปรึกษาปัญหา โดยนักจิตวิทยาและงานแนะแนว) โครงการให้ความรู้ค่าย EQ (พัฒนาทักษะด้านทัศนคติ ตระหนักรู้อารมณ์ คิดบวก สร้างพลักจูงใจในการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข

11 กิจกรรมโครงการพัฒนาด้านการให้คำปรึกษา (ต่อ)
1. ด้านการพัฒนานักศึกษา (ต่อ) 1.4 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ โครงการ Mgt เข้มแข็ง (วั่ตถุประสงค์เพื่อละลายพฤติกรรมนักศึกษาใหม่ การปรับตัวเข้าสู่สังคมและการใช้ชีวิตด้านการเรียน)

12 กิจกรรมโครงการพัฒนาด้านการให้คำปรึกษา (ต่อ)
2. ด้านบริการวิชาการ 2.1 มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ (พี่สอนน้อง) 2.2 ม.วลัยลักษณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติว+เสริมแรง+ต้นแบบเรียนดี (เป้าหมายของโครงการ กำหนดให้นักศึกษาเขียน Action Plan การเรียนของตัวเอง) โครงการ Enhancing your Learning (พัฒนาศักยภาพของผู้ให้คำปรึกษา)

13 กิจกรรมโครงการพัฒนาด้านการให้คำปรึกษา (ต่อ)
2. ด้านบริการวิชาการ (ต่อ) 2.3 เทคนิคการแพทย์ มอ.หาดใหญ่ จัดทำโครงการมุมนี้เพื่อพี่ เพื่อน้อง (พี่สรุปรายวิชาที่เรียนผ่านไปแล้วให้กับรุ่นน้องโดยการจด บันทึกในสมุด)


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านการให้คำปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google