งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ
3. วิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทิศทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับความรู้ คุณลักษณะและสมรรถนะของเยาวชน : เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติสังคมไทย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

2 สร้าง/พัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตามจุดเน้นหลักสูตร 2551 : พัฒนาสื่อ กระบวนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ปั๊มตรา ทีละดวง ก่อนจบ
ไทย คณิต สังคม วิทย์ การงาน ศิลปะ พลานามัย ภาษา รักชาติฯ ซื่อสัตย์ฯ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่นใน การทำงาน รักความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ ทักษะ สื่อสาร ทักษะ การคิด ทักษะ แก้ปัญหา ทักษะ การใช้ชีวิต ทักษะ ICT ปั๊มตรา ทีละดวง ก่อนจบ

4 ที่ผ่านมา การศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นด้านใด และ ประสบความสำเร็จด้านใด
ที่ผ่านมา การศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นด้านใด และ ประสบความสำเร็จด้านใด ความรู้-ความคิด คุณลักษณะ ทักษะปฏิบัติ/สมรรถนะ บริบท รอบตัวเด็ก ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนหรือเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก

5 หลักคิด ในการเลือกนวัตกรรม หรือ ประเด็นวิจัยและพัฒนา

6 หลักคิด ในการเลือกนวัตกรรม
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องรู้จุดเน้นของหลักสูตร บทบาทร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องสำคัญ โรงเรียนโดยลำพัง ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้(เรียนจากทุกแหล่งรอบตัว) ควรเน้นนวัตกรรมเพื่อการป้องกันและพัฒนา ควบคู่ไปกับนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา เลือกนวัตกรรมที่เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน และก้าวทันเทคโนโลยี

7 เรียนรู้จากหลายแหล่ง ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย
เรียนรู้จากหลายแหล่ง ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย บ้าน โรงเรียน กิจกรรมชุมนุม ห้องเรียน บริบท รอบตัวเด็ก ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนหรือเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก ชุมชน

8 ก.การวิจัยและพัฒนาด้านการคิด หรือ ความรู้ ความเข้าใจ The Thinking Classroom

9 ความรู้ที่สำคัญเพื่อดำเนินชีวิต/แก้ปัญหา-พัฒนาประเทศ
การดูแลสุขภาพ อนามัยตนเอง การป้องกันโรคตามฤดูกาล หรือโรคสำคัญ ๆ การดูแลผู้สูงอายุ แนวทางการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาบ้าน ชุมชน สังคม ความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่มสาระหรือสาขาวิชาต่าง ๆ ฯลฯ

10 ทุกเรื่องที่ทำ ควรเน้นวงกลมที่สอง
รู้-เข้าใจ มีทักษะ/ทำได้ ใช้ในการดำเนินชีวิต มีทักษะ/ทำได้ บริบท รอบตัวเด็ก ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนหรือเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก

11 นวัตกรรมที่ควรทำ นวัตกรรมเพื่อการเสริมความรู้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับกลุ่มเก่ง หรือกลุ่มสนใจพิเศษ นวัตกรรมสำหรับเสริมสมรรถนะกลุ่มปานกลาง(ที่ผ่านมามักจะทำกันในลักษณะนี้เป็นส่วนมาก) นวัตกรรมเสริมสมรรถนะสำหรับกลุ่มอ่อน กลุ่มด้อยโอกาส เพื่อลดอัตรานักเรียนที่ถูกทอดทิ้งอยู่เบื้องหลัง

12 เชิญตั้งชื่อเรื่อง...เลือกประเด็นวิจัย
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง ฯลฯ

13 ข. การวิจัยและพัฒนาด้านทักษะปฏิบัติ สมรรถนะ และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวัน

14 ทักษะชีวิต ทักษะการดูแลสุขภาพ
ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการดูแลผู้ป่วย ทักษะการช่วยชีวิต ทักษะการวางแผน จัดการงานในความรับผิดชอบ ทักษะการดูแลครอบครัว จัดการงานในบ้าน ทักษะการทำอาหารเพื่อการบริโภคในครอบครัว ทักษะการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ของใช้ในบ้าน ทักษะเกษตร จัดทำ ดูแลสวนผัก ต้นไม้ในบ้าน ฯลฯ

15 ทักษะการสื่อสาร การเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนบทความ
การพูดในที่ชุมชน ในโอกาสสำคัญ ๆ การพูดแสดงความเสียใจ ยินดี ให้กำลังใจ ในโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอแนวคิด ผลงาน ฯลฯ

16 ทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหา
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา โครงงานแก้ปัญหาในชีวิต ในสถานการณ์จริง ฯลฯ

17 ทักษะ ICT ทักษะการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรม การใช้ ICT เพื่อการดำเนินชีวิต ฐานข้อมูลงานด้านการเรียน ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ฐานข้อมูลงานในครอบครัว ปฏิทินงาน/นัดหมาย/แผนงานประจำปี รายการ To Do List

18 เชิญตั้งชื่อเรื่อง...เลือกประเด็นวิจัย
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง ฯลฯ

19 ค. การวิจัยและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ หรือ คุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ : เพื่อแก้วิกฤติประเทศไทย

20 การพัฒนา จิตใจ อารมณ์ สังคม
-วิชา การควบคุมอารมณ์ -วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ -วิชา การแก้ปัญหาสุขภาพจิตในครอบครัว

21 ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน..........จังหวัด.........
รักชาติ ฯ ซื่อสัตย์ สุจริต จิตสาธารณะ ความเป็นประชาธิปไตย อัตลักษณ์ คือ

22 ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา ปวช.
คุณลักษณะทั่วไป(เทียบเคียงการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จิตสำนึกความปลอดภัย ความภูมิใจในวิชาชีพที่สร้างชาติ - ทักษะชีวิต(ทักษะด้านเคหศาสตร์เป็นเลิศ)

23 ....ความยากอยู่ที่ กิจกรรมพัฒนา....
อัตลักษณ์ ลูก สก. มีภาวะผู้นำ สุภาพบุรุษ ....ความยากอยู่ที่ กิจกรรมพัฒนา.... ควรตกลงกัน เรื่อง อัตลักษณ์

24 อัตลักษณ์ลูกไทยรัฐวิทยา
“ประชาธิปไตย อดทนต่อความเห็นที่แตกต่าง กล้าต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง” ......ชุดกิจกรรมพัฒนาต้องชัดเจน..... (นวัตกรรม คือตรงนี้) ควรตกลงกัน เรื่อง อัตลักษณ์

25 ......ชุดกิจกรรมพัฒนาต้องชัดเจน.....
อัตลักษณ์ ลูกนนทบุรี “รักเมืองนนท์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ......ชุดกิจกรรมพัฒนาต้องชัดเจน..... (นวัตกรรม คือตรงนี้) ควรตกลงกัน เรื่อง อัตลักษณ์

26 ชุดกิจกรรมพัฒนาตนเองด้าน................
นวัตกรรมที่ควรทำ ชุดกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพื่อพัฒนา ของนักเรียนโรงเรียน ชุดกิจกรรมสำหรับอาจารย์ประจำชั้น เพื่อพัฒนา ของนักเรียนโรงเรียน...... ชุดกิจกรรมชุมนุม ชุดกิจกรรมสำหรับชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ตำบล เพื่อการพัฒนา......ของนักเรียนในเขตพื้นที่ กิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้าน ของนักเรียนโรงเรียน จังหวัด ชุดกิจกรรมพัฒนาตนเองด้าน ฯลฯ

27 นวัตกรรมที่ควรทำ(ต่อ)
ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะด้าน “การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่” ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะด้าน “การเป็นศิษย์ที่ดีของครู” ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะด้าน “การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม” ฐานเรียนรู้ในชุมชน เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะด้าน.... ฐานเรียนรู้ในวัด เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้าน ของเยาวชนในชุมชน ฯลฯ

28 โรงเรียนแห่งความปลอดภัย
อาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย-ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ(สถานที่ อากาศ) ปลอดภัยจากโรคตามฤดูกาล สุขภาพจิตปลอดภัย(ปลอดจากการ ด่า ตี ขู่ เน้น “เชิงบวก”) นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติด สิ่งมอมเมา นักเรียนมีจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการทดลองนำร่อง

29 เชิญตั้งชื่อเรื่อง...เลือกประเด็นวิจัย
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google