งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ Innovation and Information Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ Innovation and Information Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ Innovation and Information Management
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ เพื่อการมีสุขภาพดีในยุค Generation Y วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ดำเนินการโดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

3 นวัตกรรมและสารสนเทศ

4 กรอบแนวคิดการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
e-Thailand ICT Master Plan แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ความพร้อมของกอง และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

5 e-Thailand e-Government e-Commerce e-Education e-Industry e-Society

6 e-Government

7 e-Commerce

8 e-Education

9 e-Industry

10 e-Society

11 ICT Master Plan ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไป ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

12 แผนบริหารราชการ กทม. พ.ศ.2552-2555
แผนบริหารราชการ กทม. พ.ศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเมืองเพื่อก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็นมหานคร แห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร

13 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.7 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ การบริหารและพัฒนามหานคร ตามการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

14 กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย การพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข การพัฒนาระบบงานงบประมาณ เป็นต้น

15 กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์หลักที่ 2 เสริมศักยภาพการบริหารโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เช่น การติดตั้งระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร การจัดตั้งศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินระบบเทคโนโลยี สารสนเทศกรุงเทพมหานคร การพัฒนามาตรฐานด้านระบบเครือข่าย การบังคับใช้มาตรการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

16 กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์หลักที่ 3 บุคลากรของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบให้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การศึกษาออกแบบการปรับปรุงระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ออกแบบระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

17 ความพร้อมการดำเนินการ
สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว POFF (Program of Family Folder : POFF) สำนักอนามัย มีกองต่างๆ จำนวน 13 กอง ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมการวิจัย ประเมินผล และหารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง กระจายการบริการทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบคลุมประชากรทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

18 เว็บไซต์สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

19 ศูนย์บริการสาธารณสุข
- LAN - ADSL - Web Site - Wireless - WiFi - WiMax - Broadband

20 Wirless

21 Network

22 Bangkok Wi-Fi

23 คำถาม ??? e-Thailand ICT Master Plan
สรุปบทนำ e-Thailand ICT Master Plan แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ความพร้อมของกอง และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

24 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ Innovation and Information Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google