งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

2 การพัฒนาบุคลากร สคร.5 ปี 2553
ประเมินสมรรถนะ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม สำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนา ประเมินผลการฝึกอบรม ดำเนินการพัฒนาบุคลากร - เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน - สอนแนะ - ให้คำปรึกษา - มอบหมายงาน ศึกษาด้วยตนเอง ฝึกอบรม ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม

3 การเข้ารับการฝึกอบรม
1. บุคลากรขอเข้ารับการฝึกอบรม 2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.5พิจารณาใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม อยู่ในแผน อนุมัติ เข้ารับการฝึกอบรม นอกแผน พิจารณาตามความจำเป็น 3. จัดทำข้อตกลงการเข้ารับการอบรมระยะสั้น 4. สรุปผลการอบรม 5. Show & Share

4 ปัญหาอุปสรรค ยังไม่มีระบบการเก็บข้อมูลในการพัฒนาที่เป็นการเรียนรู้จาการปฏิบัติงาน และศึกษาด้วยตนเอง และยังไม่มีการประเมินผล แนวทาง จัดทำแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลการพัฒนา และติดตามคู่มือการพัฒนาของ กพ. การพัฒนาโดยการฝึกอบรม มีข้อมูล และมีการประเมินผลการฝึกอบรมเฉพาะที่ใช้งบ HR สอบถาม และจัดเก็บ หลักสูตรที่ใช้เวลาน้อย ไม่ค่อยได้ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5 การดำเนินงาน Talent คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Talent ของ กรม คร.
เข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน คนเข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน เปลี่ยนคนบ่อย

6 สิ่งที่จะดำเนินการต่อในปี 53
(วันที่ 9 – 11 ส.ค.54) จัดทำแผนกลยุทธ์ HR และแผนปฏบัติการปี 54

7 แผนปี 54 วิสัยทัศน์ สคร.5 “เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศด้านวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในปี 2557”

8 2554-2557 การวิจัยและพัฒนาวิชาการ (นวัตกรรม, มาตรฐาน, งานวิจัย,เกณฑ์)
ประเด็นยุทธศาสตร์ สคร.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิชาการ (นวัตกรรม, มาตรฐาน, งานวิจัย,เกณฑ์) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการเชิงระบบร่วมกับเครือข่าย (SRRT,ข้อมูล,นโยบายและแผน) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (คน, การจัดการ)

9 ทิศทาง กลไกการดำเนินงาน 2554 สคร.5 - กรมควบคุมโรค
ทิศทาง กลไกการดำเนินงาน สคร.5 - กรมควบคุมโรค “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ” วิสัยทัศน์ กรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากล การพัฒนา และ ร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การเตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล และ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศด้านวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในปี 2557 วิสัยทัศน์ สคร.5 การวิจัยและพัฒนาวิชาการ การจัดการเชิงระบบ ร่วมกับเครือข่าย การพัฒนาสู่การเป็น องค์กรสมรรถนะสูง 04/04/60

10 กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA
กลยุทธ์ที่ 1 โรงเรียนสุขภาพในชุมชน กลยุทธ์ที่ 2 ผลักดัน อปท. ในการกำหนดนโยบายท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมฯ กลยุทธ์ที่ 3 Excellence Center ด้านการป้องกันควบคุมโรค (องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูล ศูนย์พยากรณ์การเกิดโรค) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดการเชิงระบบ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสมรรถนะเครือข่ายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านการป้องกันฯ โรคอุบัติใหม่/ซ้ำ กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA กลยุทธ์ที่ 9 สร้างค่านิยม และส่งเสริมขวัญกำลังใจและระบบสวัสดิการ กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถด้าน IT


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google