งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health By พันเอก พิเศษ หญิง ดร. วาทิต จั่นแย้ม, D.B.A. Senior Colonel Dr.Wathit Chanyaem,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health By พันเอก พิเศษ หญิง ดร. วาทิต จั่นแย้ม, D.B.A. Senior Colonel Dr.Wathit Chanyaem,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health By พันเอก พิเศษ หญิง ดร. วาทิต จั่นแย้ม, D.B.A. Senior Colonel Dr.Wathit Chanyaem, D.B.A. The President of Dr.Wathit Universe Co., Ltd. 1 ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health

2 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี = The Doctor (Physician) of Petchburi Provincial Public Health 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล......... ( ตาม ด้วยชื่อ รพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี = The Director of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 3. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล......... ( ตามด้วยชื่อ รพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = The Deputy Director of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 2 ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health

3 4. แพทย์....... ( ตามด้งยชื่อรพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Physician of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 5. ทันตแพทย์......... ( ตามด้วยชื่อ รพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Dentist of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 6. เภสัชกร......... ( ตามด้วยชื่อ รพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Pharmacist of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 3 ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health

4 7. นักเทคนิคการแพทย์....... ( ตามด้วยชื่อ รพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Medical Technologist of Phra Chom Klao Hospital, Provincial Public Health 8. นายสัตวแพทย์......... ( ตามด้วยชื่อ สสจ เพชรบุรี ) = A Veterinarian of Petchburi Provincial Public Health 9. พยาบาลวิชาชีพ......... ( ตามด้วยชื่อ รพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Registered Nurse of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 4 ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health

5 10. พยาบาลเทคนิค....... ( ตามด้วยชื่อรพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Technical Nurse of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 11. นักกายภาพบำบัด......... ( ตามด้วยชื่อ รพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Physiotherapist of Phra Chom Klao Hospital Petchburi Provincial Public Health 11. นักจิตวิทยา......... ( ตามด้วยชื่อ รพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Psychologist of Phra Chom Klao Hospital, Provincial Petchburi Provincial Public Health 5 ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health

6 12. นักโภชนาการ....... ( ตามด้วยชื่อรพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Nutritionist of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 13. นักรังสีการแพทย์......... ( ตามด้วยชื่อ รพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Radiological Technologist of Phra Chom Klao Hospital Petchburi Provincial Public Health 14. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์......... ( ตาม ด้วยชื่อ รพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี = A Medical Scientist of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 6 ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health

7 15. นักวิชาการสาธารณสุข...... ( ตามด้วย ชื่อ หน่วยงาน ) ต. ย. สสจ เพชรบุรี = A Public Health Technical Officer of Petchburi Provincial Public Health 13. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข......... ( ตามด้วยชื่อหน่วยงาน ) ต. ย. สสจ เพชรบุรี = A Dental Assistant of Petchburi Provincial Public Health 14. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม......... ( ตาม ด้วยชื่อหน่วยงาน ) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี = A Pharmaceutical Assistant / A Pharmacy Technician of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 7 ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health

8 15. โภชนากร....... ( ตามด้วยชื่อรพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Nutrition Officer of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 16. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์......... ( ตาม ด้วยชื่อ รพ.) ต. ย. รพ. พระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี = A Radiographer Technician of Phra Chom Klao Hospital, Petchburi Provincial Public Health 17. เจ้าพนักงานสาธารณสุข......... ( ตาม ด้วยชื่อหน่วยงาน ) ต. ย. สสจ เพชรบุรี = A Public Health Officer of Petchburi Provincial Public Health 8 ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health

9 18. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์....... ( ตามด้วยชื่อหน่วยงาน ) ต. ย. รพ. พระ จอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = A Medical Science Technician of Phra Chom Klao, Petchburi Provincial Public Health หมายเหตุ : ตำแหน่งประเภท เจ้าพนักงาน จัดเป็น ตำแหน่งรอง ในแต่ละสาขา ขอให้ ผู้เข้าอบรมมีความระมัดระวังในการใช้ศัพท์ ซึ่งมีความหมายแตกต่างจากตำแหน่งหลัก แต่ทำงานในสาขาวิชาชีพเดียวกัน เช่น นักโภชนาการ = A Nutritionist ( ตำแหน่งหลัก ) โภชนากร = A Nutrition Officer ( ตำแหน่งรอง ) 9 ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health


ดาวน์โหลด ppt ตำแหน่ง สสจ เพชรบุรี Position of Petchburi Provincial Public Health By พันเอก พิเศษ หญิง ดร. วาทิต จั่นแย้ม, D.B.A. Senior Colonel Dr.Wathit Chanyaem,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google