งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

2 แนวทางการบริหาร คณะแพทยศาสตร์
ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการผลิตบัณฑิตและสร้างงานวิจัย เปิด Fellowship Program ให้ครบทุกสาขา

3

4 วิสัยทัศน์ “เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นเลิศ ที่มุ่งสู่ระดับนานาชาติ”

5 พันธกิจ “ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
คุณธรรม และจริยธรรม”

6 ภารกิจหลัก งานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
บริหาร ประสานงานและดูแลคุณภาพ การศึกษาหลังปริญญา (แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน) ประสานงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะ บริหารการจัดหาและจัดสรรตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน งานรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในฐานะแม่ข่าย

7 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
พัฒนาแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ต่อยอดให้มีคุณสมบัติพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีตามแผนที่วางไว้ ร่วมมือกับภาควิชาโดยผ่านทางรองหัวหน้าภาคฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาเพื่อเพิ่มคุณภาพงานและไม่ซ้ำซ้อน เช่น การประชาสัมพันธ์ให้มีการสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน การจัดทำแผนลดการลาออกของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน การจัดหลักสูตรนานาชาติ เสนอให้เพิ่มตัวชี้วัดของการเพิ่มหลักสูตรแพทย์ต่อยอดทุกปี

8 กราฟแสดงจำนวนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
ตั้งแต่ปี จำนวน (คน) ปี พ.ศ.

9 กราฟแสดงจำนวนการลาออกของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
ตั้งแต่ปี จำนวน (คน) ปี พ.ศ.

10 ปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ประจำบ้าน

11 โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ กรณ๊ศึกษาปัญหาจริยธรรม
เรื่องหมอเจ็บ

12 พิธีมอบใบประกอบ วิชาชีพเวชกรรม

13 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะแพทย์ให้เข้มแข็ง (ระบาดวิทยา อาชีวอนามัย ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ โท-เอก) ประสานงานมุ่งเน้นให้แต่ละหลักสูตรมีความเข็มแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถแข่งขันกับสถาบันภายนอก ร่วมหารือกับประธานหลักสูตรเพื่อพัฒนาและให้การสนับสนุนตรงตามความต้องการ

14 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ส่งเสริมให้มีการตรวจเยี่ยมสถาบันเพิ่มพูนทักษะอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล โดยมีผู้บริหารและภาควิชาหลักเป็นทีมนำ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

15 โครงการตรวจเยี่ยมแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 6

16 * สุราษฎร์ธานี * นครศรีธรรมราช * พัทลุง * สงขลา * ปัตตานี * ยะลา
โครงการตรวจเยี่ยมแพทย์ เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่6 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลภูเก็ต โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลนราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลยะลา * สุราษฎร์ธานี * นครศรีธรรมราช * พัทลุง * สงขลา * ปัตตานี * ยะลา * นราธิวาส * สตูล * ตรัง * กระบี่ * พังงา * ภูเก็ต

17 ตรวจเยี่ยมแพทย์ เพิ่มพูนทักษะ

18 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ส่งเสริมกลุ่มนักวิชาการของคณะทั้งส่วนกลางและภาควิชาให้เข็มแข็งเพื่อลดภาระของอาจารย์ มุ่งเน้นให้มีการประสานงานและแบ่งปันองค์ความรู้จากการทำงาน ยกย่องให้การสนับสนุนผู้มีผลการทำงานดีเด่น

19 สัมมนานักวิชาการ

20 ขอรับข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google