งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอแสดงความยินดี แด่...หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอแสดงความยินดี แด่...หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอแสดงความยินดี แด่...หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย ผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปี 2553 จำนวน 21 โครงการ ผศ.สุภาวดี พุฒิหน่อย ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร อ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์ ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย รศ.กรกฎ เห็นแสงวิไล น.ส.รัชฎาพร อุดปวน อ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์ น.ส.แพรภคภร กุลนาจา อ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต อ.ดร.พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์ นายนที จินดาคำ อ.ดร.ธัญญารัตน์ จอมแก้ว ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล นางวันเพ็ญ ไวสืบข่าว อ.จิรนันท์ กริฟฟิทส์ ผศ.จนัญญา ปัญญามีทิพย์พะยอม นางเตือนใจ โพนสูง อ.ดร.ธนวรรณ สำลีรัตน์ อ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ ผศ.ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ นายสิงห์คำ ธิมา


ดาวน์โหลด ppt ขอแสดงความยินดี แด่...หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google