งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรณกร แก้วน้อย นิสิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชา ภาษาตะวันออก ชั้นปีที่ ๓ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรณกร แก้วน้อย นิสิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชา ภาษาตะวันออก ชั้นปีที่ ๓ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรณกร แก้วน้อย นิสิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชา ภาษาตะวันออก ชั้นปีที่ ๓ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เยาวชน JENESYS 2.0 หัวข้อ JENESYS Language 12 th Batch ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12- 20 มกราคม 2558

2 ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาคนเก่ง นางสาวศุภสิริ ขุน เพ็ชร นิสิตหลักสูตรพัฒนาชุมชน สาขาวิชา สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ คว้าเหรียญเงิน กีฬานักมวยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 48 ไม่เกิน 51 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพง เเสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 15-– 24 มกราคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ

3 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิชุดา สารชิลิ นางสาวบงกช เพชรรัตน์ นางสาวพินันทา พละเลิศ นางสาวปิยะ เนตร ณ รังษี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษาและ ประชาชนทั่วไป โครงการประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม ภาคใต้ จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง วัฒนธรรม

4 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ คนดีศรี ขาว - ม่วง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวกิตติยาภรณ์ แป้นสุข นิสิตหลักสูตร ศศ. บ. ประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๔ มูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์

5


ดาวน์โหลด ppt คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรณกร แก้วน้อย นิสิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชา ภาษาตะวันออก ชั้นปีที่ ๓ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google