งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย
อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

3 บุคลิกภาพเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ในการที่จะช่วยส่งเสริมหรือขัดขวาง ความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน การเข้าสังคม (โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ 2554) แม้ว่า ความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการทำงาน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด การยอมรับของสังคมนั้นต้องมีส่วนประกอบที่ สำคัญนั้นคือ บุคลิกภาพ (วรวรรณา จิลลานนท์ 2546) ดังนั้น บุคลิกภาพ จึงเป็น ปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการประสบความสำเร็จ สถาบัน ราชภัฎเทพสตรี (2543) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของ “คนเก่ง” ว่าจะต้อง ประกอบด้วย 3 ประการได้แก่

4 1. เก่งตน หมายถึง เป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันโลก ทันคน โดย เริ่มจากพัฒนาตนเองก่อน ประกอบด้วย ทางกาย : รูปร่าง พัฒนาให้ดีขึ้นโดยใช้การแต่งกายช่วยลดหรือเสริมจุดเด่น จุดด้อย หน้าตาสดชื่นแจ่มใสสะอาด เข้มแข็งแต่ไม่กระด้าง อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ทางวาจา : การพูดดีมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ พูดแต่ดี มีประโยชน์ ผู้ฟังชอบ และทุกคนปลอดภัย คิดก่อนพูด ทางใจ : มีความมั่นใจในตนเอง กระตือรือร้น มีความอดทน มีความพยายาม มี เหตุผล การมีสมรรถภาพในการจำ และมีความคิดสร้างสรรค์ 2. เก่งคน หมายถึง มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 3. เก่งงาน หมายถึง ผู้ที่รักงาน ขยันทำงาน และรู้วิธีทำงาน

5 กิติมาพร ชูโชติ (2554) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของบุคลิกภาพ ที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลิกภาพของบุคคลที่จะเป็นผู้นำว่า “เป็นปัจจัย ที่สำคัญในการบริหารที่จะทำให้ องค์การทำงานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะวิธีการบริหารของผู้นำนั้นเกิดจาก พฤติกรรมส่วนตัวของผู้นำเป็นสำคัญ ไม่ใช่เกิดจากอำนาจที่เป็นทางการ และส่งผลให้คนเชื่อและทำตาม” โดยได้ เสนอแนะบุคลิกภาพของ “ผู้นำในอนาคต” ที่ต้องการประสบความสำเร็จว่า ต้อง มีคุณลักษณะที่สำคัญ ประกอบด้วย

6 1. ยืนหยัด คือ การที่ไม่ยอมเสียจุดยืน เสียความมั่นใจของตนเอง มีเหตุผลและการ ใช้วิจารณญาณของตนเอง 2. ยืดหยุ่น คือ การรู้จักผ่อนปรนตามสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติการบรรลุตาม เป้าหมาย 3. ยินยอม คือ การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ประนีประนอม 4. ยิ้มแย้ม คือ สามารถยิ้มรับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ แสดงอารมณ์อย่าง เหมาะสม 5. ยกย่อง คือ การรู้จักยกย่องผู้อื่นด้วยความจริงใจ


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google