งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัทประกันภัย Hanover

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัทประกันภัย Hanover"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัทประกันภัย Hanover
CASE STUDY บริษัทประกันภัย Hanover

2 วิธีทำงานของบริษัทให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
มนุษย์ เน้นหลักการสำคัญ 3 ประการคือ - merit - openness - Localness

3 merit การตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือองค์การ ไม่มีเบื้องหลังแอบแฝงที่เรียกว่า hidden agenda ไม่มีการแอบแฝงผลประโยชน์ส่วนตัว

4 openness มีความจริงใจ และ เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่มีลูกเล่นทางการเมือง ไม่มีความลับแอบแฝง

5 Localness การคิดพุ่งเป้าไปที่องค์กร หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อที่จะพัฒนาส่วนนั้นๆให้ประสบความสำเร็จ แล้วจึงขยายไปยังส่วนอื่นๆ ขององค์กร

6 สิ่งที่บริษัทฮาโนเวอร์ฝึกฝนให้แก่พนักงานระดับบริหาร
คือ - ศาสตร์แห่งการกระทำ - ศาสตร์ว่าด้วยแบบจำลองความคิด

7 ศาสตร์แห่งการกระทำ Merit, Openness and Localness เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ Action science ทั้งด้านหลักการและทักษะ การเรียนรู้จากวิดีทัศน์ตัวอย่างและการฝึกเล่นกิจกรรมจำลองบทบาท (role-play) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกความสมดุลระหว่างการตั้งคำถาม (inquiry) กับการจูงใจ (advocacy)

8 ศาสตร์ว่าด้วยแบบจำลองความคิด
คิดเรื่องการคิด (Thinking about Thinking) ซึ่งจุดสำคัญอยู่ที่การเอาวิธีคิดแบบตะวันตกกับวิธีคิดแบบตะวันออกมาศึกษาแยกแยะ จนเกิด “ดวงตาเห็นธรรม” ร่วมกันว่า วิธีคิดมีหลายแบบ และต่างก็เป็นวิธีที่ถูกต้องมีเหตุมีผล แต่อาจนำไปสู่ผลที่แตกต่างกัน ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่จากการสัมมนาก็คือ ทำให้เกิดความคิดที่เปิดกว้างรับฟังความเห็นที่แตกต่าง หรือวิธีคิดที่แตกต่าง และทำให้เห็นว่าความคิดความเชื่อต่าง ๆ ที่เราทุกคนยึดถืออยู่นั้นเป็นข้อสมมุติ (assumption) ไม่ใช่ความจริงแท้ (truth)

9 ทักษะสำคัญ 4 ประการ ที่จะทำให้เกิดความคล่องแคล่ว
ในการนำแบบจำลองความคิดมา ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

10 1. ทักษะในการอธิบายความคิดในเรื่องที่ซับซ้อน
2. ทักษะในการยอมรับมุมมองที่แตกต่างกัน และ นำมาประกอบกัน 3. ทักษะในการผลักดันมุมมองหรือวิธีคิด 4. ทักษะในการ “เปิดใจ” รับรู้และดูดซับมุมมอง หรือวิธีคิดที่แตกต่าง

11 บัญญัติ 10 ประการเกี่ยวกับแบบจำลองความคิด
1. ผลงานของผู้นำมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา แบบจำลองความคิดของกลุ่มผู้นำอย่างต่อเนื่อง 2. จะต้องไม่มีการยัดเยียดแบบจำลองความคิดให้ผู้อื่น แบบจำลองความคิดควรนำไปสู่ข้อสรุปของตนเองว่ารูปแบบใดเหมาะสมที่สุด

12 3. ข้อสรุปของตนเอง นำไปสู่ความทุ่มเทเอาจริง
เอาจังมากกว่า และมีการนำไปปฏิบัติอย่างได้ ผลมากกว่า 4. แบบจำลองความคิดที่ดีกว่าส่งเสริมให้เจ้าของ แบบจำลองความคิดมีความสามารถปรับตัว ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า

13 5. คณะกรรมการบริหารภายในไม่เข้าไปตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ แต่เข้าไปช่วยให้ผู้จัดการทั่วไป เข้าใจและพัฒนาแบบจำลองความคิด 6. การมีหลากหลายแบบจำลองความคิด ทำให้มี โลกทัศน์หลายแบบ

14 7. การดำเนินการเป็นกลุ่ม ช่วยเพิ่มพลวัตและ
ความรู้ มากกว่าที่คนคนเดียวสามารถทำได้ 8. เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ความเห็นพ้องภายในกลุ่ม 9. แต่เมื่อกระบวนการเกิดผลสัมฤทธิ์ จะนำไปสู่ ความเห็นพ้อง 10. ความสำคัญของผู้นำอยู่ที่การส่งเสริมแบบ จำลองความคิดของผู้อื่น

15

16

17

18

19 website

20 THE END


ดาวน์โหลด ppt บริษัทประกันภัย Hanover

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google