งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์
โดย ดร.รังสรรค์ โฉมยา

2 พื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 3. การจูงใจ

3 วิธีจูงใจ - ต้องรู้จักผู้อื่น - ให้โอกาสตัดสินใจ - กระตุ้น
- ให้ข้อมูลข่าวสาร - ให้โอกาส - เป็นกันเอง - ช่วยแก้ปัญหา - รู้จักชมเชย - สร้างบรรยากาศ

4 บุคลิกภาพ ( Personality)

5 บุคลิกภายใน > จิตใจ > มองโลกในแง่ดี > มีความเป็นธรรม
> จิตใจ > มองโลกในแง่ดี > มีความเป็นธรรม > ให้อภัย

6 บุคลิกภายนอก > การยิ้ม / รสนิยม > การพูด / การไหว้ > สายตา
> การยิ้ม / รสนิยม > การพูด / การไหว้ > สายตา > การฟัง / มารยาท > การแต่งกายให้เหมาะกับโอกาส > การยืน / เดิน > มนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ

7 คุณลักษณะที่ดี - สุขภาพแข็งแรง - มีความรู้ - มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความกระตือรือร้น - กล้าตัดสินใจ - มีความเชื่อมั่น - เอาใจใส่ผู้อื่น - มีความยุติธรรม

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google