งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ panompongpaibool@yahoo.com วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ panompongpaibool@yahoo.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ panompongpaibool@yahoo.com วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ panompongpaibool@yahoo.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ panompongpaibool@yahoo.com
วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์

2 หัวข้อการสนทนา รูปแบบการคิดและตัดสินใจ ความคิดพื้นฐานทางการศึกษา
ความคิดเรื่องการศึกษานอกระบบ

3 รูปแบบการคิดและตัดสินใจ
คิดอย่างมีเหตุผล คิดและตัดสินใจบนฐานข้อมูล คิดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คิดโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คิดอย่างมีเป้าหมาย

4 ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดกับข้อมูล
มาก ปานกลาง น้อย ปานกลาง น้อย มาก การเปลี่ยนแปลง

5 การคิดกับการตัดสินใจ
ความเชื่อ ประสบการณ์ ผู้ตัดสินใจ ข้อมูล ข่าวสาร กระบวนการคิด ไม่ตัดสินใจ ตัดสินใจ ผิด ถูก

6 คนกับการตัดสินใจ คนปกติ ใช้ประสบการณ์ + ความเชื่อ ใช้ข้อมูลน้อย นักวิชาการ ใช้ข้อมูล + ประสบการณ์ + ความเชื่อ นักบริหาร เหมือนนักวิชาการ + ผลลัพธ์ + ทรัพยากร + ผลกระทบ + การเมือง + ความเป็นไปได้ต่างๆ + ฯลฯ

7 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการคิดและตัดสินใจ
คิดโดยใช้เหตุผล ไม่เชื่อเรื่องไร้เหตุผล แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ฟังให้มาก พูดให้น้อย หาตัวอย่างประกอบ (tangible information) สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กล้าเผชิญความจริง ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

8 ความคิดพื้นฐานทางการศึกษา

9 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสามารถของผู้เรียน
In Born Ability Family Back Ground Schooling Friends

10 ความเชื่อทางการศึกษาที่เป็นพื้นฐานความคิด
เชื่อในความสำคัญของการศึกษา การเรียนรู้ เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ ถ้ามีโอกาส เชื่อในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต

11 หลักยึดในการคิดตัดสินใจ
ให้ความสำคัญกับผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาส ลดความสำคัญของกลุ่มที่เอาเปรียบทางสังคม สร้างคนกลุ่มใหญ่ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ เชื่อในระบบประชาธิปไตยที่มีเหตุผล ไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันทั้งมวล

12 ความคิดเรื่องการศึกษานอกระบบ

13 คำบางคำที่ควรทำความเข้าใจให้ตรงกัน
ระบบการศึกษา การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตลอดชีวิต

14 ความคิดพื้นฐาน การศึกษาคือการพัฒนา
ทุกคนทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การศึกษาเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาที่ดีต้องสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้ทีดีคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ panompongpaibool@yahoo.com วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ panompongpaibool@yahoo.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google