งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN ESARNTECHNOLOGICAL COLLEGE , UNDER THE OFFICE OF EDUCATIONAL SERVICE UDONTHANI AREA 1 , MUANG DISTRICT UDONTHANI. นายสุริยา วงษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานี

2 1. ปัญหา/คำถามของการศึกษา
1. ปัญหา/คำถามของการศึกษา 1. สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับใด 2.ปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับใด 3.แนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย เทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมีแนวทางเป็นอย่างไร

3 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายการศึกษาในของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2. เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายการศึกษาในของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 3. เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สามของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รับสารสนเทศในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2. ผลการวิจัยเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษา 3.สถานศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพรอบที่สาม

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ( Conceptual Framework )
ประเด็นหลัก สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประเด็นรอง สภาพ ปัญหาและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 1.การเตรียมการ 2. ระบบบริหารจัดการและสารสนเทศ 3.การจัดทำและการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 5.การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

6 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ข้อมูลที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยหาค่า x ,S.D และ ค่าร้อยละ ประเภทเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดย Content Analysis

7 สรุปผลการวิจัย

8 ด้านสภาพ เรียงลำดับตามรายด้าน ดังนี้
ด้านสภาพ เรียงลำดับตามรายด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการจัดทำและการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x= 3.80 ) รองลงมาคือด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ ( x= 3.74) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการเตรียมการ ( x = 3.56 )

9 ด้านปัญหา เรียงลำดับตามรายด้าน ดังนี้
ด้านปัญหา เรียงลำดับตามรายด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการเตรียมการ( x = 2.88 ) รองลงมาคือ ด้านการจัดทำและการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x = 2.63) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ ( x = 2.23 )

10 แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
ควรมีการประชุม ชี้แจง อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และมีการมอบหมายงานตามความสามารถของครูที่รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ ตลอดทั้งติดตามการทำงานและร่วมกันวางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ เตรียมข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมจัดการนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งส่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานการประกันคุณภาพภายในเข้ารับการอบรม และที่สำคัญคือการร่วมมือกันในการทำงาน

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณและสวัสดีครับ
นายสุริยา วงษา


ดาวน์โหลด ppt สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google