งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สารนิพนธ์เรื่อง กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายมงคล ผูกไมตรี รหัสประตัวนักศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2 เนื้อหาการนำเสนอ 1. ความเป็นมาและความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3. ขอบเขตของการศึกษา 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

3 1. ความเป็นมาและความสำคัญ
โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

4 1. ความเป็นมาและความสำคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 52 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ดังนั้น การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ นักเรียนให้สูงขึ้น แต่ในสภาพปัจจุบันการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง

5 1. ความเป็นมาและความสำคัญ
ผู้วิจัยในฐานะศึกษานิเทศก์ เห็นว่าควรดำเนินการวิจัย เพื่อศึกษาทรรศนะของครูต่อกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล

6 2. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามภูมิหลังของครู

7 3. ขอบเขตของการศึกษา 3.1 ขอบเขตเนื้อหา 3.2 ขอบเขตประชากร 3.3 ขอบเขตระยะเวลา

8 3. ขอบเขตของการศึกษา 3.1 ขอบเขตเนื้อหา 3.1.1 ตัวแปรต้น 3.1.2 ตัวแปรตาม

9 3. ขอบเขตของการศึกษา 3.1 ขอบเขตเนื้อหา 3.1.1 ตัวแปรต้น ภูมิหลังของครู ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน

10 3. ขอบเขตของการศึกษา 3.1 ขอบเขตเนื้อหา 3.1.2 ตัวแปรตาม
กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้าน  - การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา  - วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อกำหนดจุดที่จะพัฒนา  - การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา  - การลงมือปฏิบัติ  - การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

11 3. ขอบเขตของการศึกษา 3.2 ขอบเขตประชากร
ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน.... คน

12 3. ขอบเขตของการศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2550
3.3 ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2550 (เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2550)

13 4. ประโยชน์ที่ได้รับ ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ค้นพบจากการวิจัยจะเป็นแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องแก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสต่อไป

14 อ้างอิง หนังสือ/วารสาร เวปไซต์

15 จบการนำเสนอ ถาม & ตอบ


ดาวน์โหลด ppt ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google