งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและความสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศทางการตลาดและความสำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและความสำคัญ

2 ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและเรือข่าย คอมพิวเตอร์ องค์กรต่างๆทั้งองค์กรธุรกิจและองค์กรไม่ใช่ธุรกิจได้ปรับตัว เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ไม่เช่นนั้นจำดำเนินธุรกิจลำบาก เช่น ในอนาคตทุกองค์กรต้องถูกบังคับให้เชื่อมโยงข้อมูลการขายและสินค้าคงคลังเพื่อ จัดเก็บภาษีผ่านเครื่องบันทึกเงินสด

3 ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ (ต่อ)
องค์กรธุรกิจในอนาคตมีการแข่งขันสูง ทุกองค์กรต้องการเข้าถึงผู้บริโภคของ ตนเองด้วยด้วยความแตกต่างจากคู่แข่งให้มากที่สุดด้วยสินค้าและบริการที่ราคา ถูกด้วยคุณภาพดีเท่าที่ลูกค้าต้องการ ระบุได้ด้วยตนเอง การขายสินค้าและทำธุรกรรมทาง Internet หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) องค์กรต้องมีการปรับตัวและออกแบบองค์กรใหม่ เพราะถูกผลกระทบจากแรง กดดันหลายด้าน ได้แก่ แรงกดดันทางเทคโนโลยี แรงกดดันจากสังคมและจาก การตลาด ลูกค้า เช่น ให้บริการพนักงานภายในบริษัทใช้สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารกันระหว่าต่างสาขา เพื่อให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

4 ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ (ต่อ)
องค์กรสมัยใหม่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และแสวงหาโอกาสทางการ ตลาด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาโอกาส ข้อมูลทางการตลาด เป็นการ เพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ใช้เว็บไซท์ในการสืบค้นข้อมูล และอ่านวิจัยของคนอื่น*** ทำ Poll ติดหน้าเว็บไซท์ให้ลูกค้ากด Vote เพื่อเป็นการสำรวจตลาด คิดรสให้เลย์ ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มแซ่บ รสชีสน้ำพริกเผา รสสุกี้ซีฟู้ด

5 ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ (ต่อ)
องค์กรจำเป็นต้องใช้สารสนเทศเพื่อเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขันระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลกซึ่งหมายรวมถึง กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์/ บริการ การกระจายสินค้าหรือส่งมอบสินค้าตามกำหนด การโฆษณา และส่งเสริมการขาย เช่นทำตลาดออนไลน์ ค้นหาสูตรใหม่ที่ลุกค้าต้องการทางการ Vote ผ่านหน้า Website ตรวจสอบการส่งมอบสินค้าให้ลุกค้าผ่าน Software ของบริษัท เป็นต้น

6 ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ (ต่อ)
องค์กรต้องประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็น ทั้งระหว่างผู้ร่วมงาน ระกับ ชั้นงาน ระหว่างสาขา ระหว่างองค์กร เช่น การส่งข้อมูลยอดขายประจำวัน เดือน ปี ถึงหัวหน้างาน การบัญชาการ สั่งงานผ่าน หรือมือถือ

7 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น ลดต้นทุนการบริหาร ลดต้นทุนการผลิต ลดบุคลากร เป็นต้น ช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และตอบสนองความต้องการของลุกค้าได้ดียิ่งขึ้น ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้ได้เปรียบในการแข่งขัน มากขึ้น ช่วยให้บรรลุผลสำเร็จในการจัดการเชิงกลยุทธ์ตามแผนที่วางไว้ (อาจเร็วขึ้น ถูกต้อง) ช่วยให้เกิดการปรับโครงสร้างองค์กรหรือปรับรื้อองค์กรในทางทีดีขึ้น ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้รวดเร็ว สั่งการ สื่อสาร ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

8 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ
ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีค่าและจำเป็นต่อองค์กรได้ดีขึ้น ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในตัวสินค้าและบริการ ช่วยเปลี่ยนมุมมองในการบริหารจากหน้าที่มาเป็นกระบวนการ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศทางการตลาดและความสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google