งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานข้อมูลรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ทางเว็บไซต์ www.doc.obec.go.th www.doc.obec.go.th ภารกิจ สพท. ชี้แจงทำความเข้าใจโรงเรียนในเรื่อง นโยบายการรับนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานข้อมูลรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ทางเว็บไซต์ www.doc.obec.go.th www.doc.obec.go.th ภารกิจ สพท. ชี้แจงทำความเข้าใจโรงเรียนในเรื่อง นโยบายการรับนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานข้อมูลรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ทางเว็บไซต์ www.doc.obec.go.th www.doc.obec.go.th ภารกิจ สพท. ชี้แจงทำความเข้าใจโรงเรียนในเรื่อง นโยบายการรับนักเรียน ติดตาม ตรวจสอบการรายงานให้ถูกต้องและ ตรงตามปฏิทินงาน ชี้แจงทำความเข้าใจโรงเรียนในเรื่อง นโยบายการรับนักเรียน ติดตาม ตรวจสอบการรายงานให้ถูกต้องและ ตรงตามปฏิทินงาน รายงานแผนการรับนักเรียนภาพรวม และจำแนกตามประเภทการรับสมัคร รายงานแผนการรับนักเรียนภาพรวม และจำแนกตามประเภทการรับสมัคร ประสานระหว่าง โรงเรียน และ สพฐ. ในการแก้ปัญหาต่างๆ ประสานระหว่าง โรงเรียน และ สพฐ. ในการแก้ปัญหาต่างๆ

2 ภารกิจ โรงเรียน กำหนดแผนการรับนักเรียน ร่วมกับ สพท. กำหนดแผนการรับนักเรียน ร่วมกับ สพท. รายงานพื้นที่บริการของโรงเรียน ( กรณีมี การเปลี่ยนแปลง ) รายงานพื้นที่บริการของโรงเรียน ( กรณีมี การเปลี่ยนแปลง ) รายงานการรับสมัครนักเรียนรายวันแต่ ละระดับ ตามปฏิทิน รายงานการรับสมัครนักเรียนรายวันแต่ ละระดับ ตามปฏิทิน รายงานการรับไว้ ในวันประกาศผลการ รับ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รายงานการรับไว้ ในวันประกาศผลการ รับ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รายงานการรับไว้ สำหรับนักเรียนที่ได้รับ การจัดสรรโอกาสในรอบสอง รายงานการรับไว้ สำหรับนักเรียนที่ได้รับ การจัดสรรโอกาสในรอบสอง รายงานเด็กจบในระดับ ป.6 ม. 3 ม. 6 ปีการศึกษา 2552 ( 31 มีนาคม 2553) รายงานเด็กจบในระดับ ป.6 ม. 3 ม. 6 ปีการศึกษา 2552 ( 31 มีนาคม 2553)

3 ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานแผนการรับภาพรวม ก่อน 31 มกราคม 2553 รายงานแผนการรับภาพรวม ก่อน 31 มกราคม 2553สถานะภาพข้อมูล อนุบาล 1 อนุบาล 1 รายงานแล้ว 27,579 โรง ยังไม่รายงาน 14 โรง อนุบาล 1 ประถม 1 รายงานแล้ว 28,767 โรง ยังไม่รายงาน 7 โรง มัธยม 1 รายงานแล้ว 9,495 โรง ยังไม่รายงาน 3 โรง มัธยม 4 รายงานแล้ว 2,512 โรง ยังไม่รายงาน - โรง โรงเรียนที่รายงานไม่เปิดรับในทุกระดับ จำนวน 183 โรง สพท. กรุณา ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องด้วย

4 ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานแผนการรับจำแนกตามประเภทการ รับ ก่อน 13 มีนาคม 2553 รายงานแผนการรับจำแนกตามประเภทการ รับ ก่อน 13 มีนาคม 2553สถานะภาพข้อมูล มัธยม 1 จำนวน 9,495 โรง รายงานแล้ว 2,200 โรง ยังไม่รายงาน 7,295 โรง จำนวน 9,495 โรง รายงานแล้ว 2,200 โรง ยังไม่รายงาน 7,295 โรง มัธยม 4 จำนวน 2,515 โรง รายงานแล้ว 2,200 โรง ยังไม่รายงาน 305 โรง จำนวน 2,515 โรง รายงานแล้ว 2,200 โรง ยังไม่รายงาน 305 โรง

5 ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานแผนการรับจำแนกตามประเภทการ รับ รายงานแผนการรับจำแนกตามประเภทการ รับสถานะภาพข้อมูล โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ก่อน 13 มีนาคม 2553 จำนวน 365 โรง รายงานแล้ว 106 โรง ยังไม่รายงาน 259 โรง จำนวน 365 โรง รายงานแล้ว 106 โรง ยังไม่รายงาน 259 โรง โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ก่อน 13 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 39 โรง รายงานแล้ว 12 โรง ยังไม่รายงาน 27 โรง จำนวน 39 โรง รายงานแล้ว 12 โรง ยังไม่รายงาน 27 โรง

6 ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานแผนการรับจำแนกตามประเภทการ รับ ก่อน 13 มีนาคม 2553 รายงานแผนการรับจำแนกตามประเภทการ รับ ก่อน 13 มีนาคม 2553สถานะภาพข้อมูล มัธยม 1 รายงานแล้ว 9,495 โรง ยังไม่รายงาน 3 โรง มัธยม 4 รายงานแล้ว 2,512 โรง ยังไม่รายงาน - โรง โรงเรียนที่รายงานไม่เปิดรับในทุกระดับ จำนวน 183 โรง สพท. กรุณา ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องด้วย

7 ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการสมัครรายวันตามประกาศ สพฐ. มัธยม 1, 4 โรงเรียนวัตถุประสงค์ พิเศษ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2553 สถานะภาพข้อมูล รายงานแล้ว 27 โรง ยังไม่รายงาน 12 โรง มัธยม 1, 4 โรงเรียนปกติ 13 – 17 มีนาคม 2553 รายงานการรับไว้ ตามประกาศ สพฐ.

8 รับชม นโยบาย และ การรายงานการรับนักเรียนทางเว็บไซต์ www.obec.go.th/live

9 รับชม นโยบาย และ การรายงานการรับนักเรียนทางเว็บไซต์ www.obec.go.th/live

10 รับชม นโยบาย และ การรายงานการรับ นักเรียนทางเว็บไซต์ www.obec.go.th/tv

11 ขอขอบคุณ 41 สพท. ที่ดำเนินการ ติดตามการรับนักเรียน ปี การศึกษา 2552 ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันตามกำหนดเวลา


ดาวน์โหลด ppt การรายงานข้อมูลรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ทางเว็บไซต์ www.doc.obec.go.th www.doc.obec.go.th ภารกิจ สพท. ชี้แจงทำความเข้าใจโรงเรียนในเรื่อง นโยบายการรับนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google