งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม งานเด็กตกหล่นและออกกลางคัน สำหรับ 25 อำเภอกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม งานเด็กตกหล่นและออกกลางคัน สำหรับ 25 อำเภอกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม งานเด็กตกหล่นและออกกลางคัน สำหรับ 25 อำเภอกลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย งบประมาณดำเนินการ ประมาณ สพท. ละ 20,000 บาท

2 รูปแบบการดำเนินงาน

3 ปฏิทินปฏิบัติงาน การทำข้อมูลเด็กตกหล่นและออกกลางคัน
รายการ วัน/เดือน/ปี จัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน ช่วงการศึกษาภาคบังคับอายุ 6-14 ปี (เกิดปี ) 15/12/52 นำเข้าข้อมูลนักเรียน อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประชากร และ นักเรียน /12/52 ตรวจสอบสถานะนักเรียนออกกลางคัน ตรวจสอบประชากรที่ไม่ได้เข้าเรียน ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 1-15/1/53 สำรวจประชากรที่ไม่ได้เข้าเรียนที่มีตัวตนใน สพท. และกรอกแบบสำรวจ 16-25/1/53 ตรวจสอบนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน 2550 ที่ได้รับการช่วยเหลือ

4 ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ในเขตพื้นที่
จัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน ช่วงการศึกษาภาคบังคับอายุ 6-14 ปี (เกิดปี ) แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ในเขตพื้นที่ ข้อมูลจากสถานีอนามัยอำเภอ หรือ สาธารณสุขจังหวัด การสำมะโนประชากรวัยเรียน ตาม พรบ. อายุย่าง 7-16 ปี

5 นำเข้าข้อมูลนักเรียน อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552
แหล่งข้อมูล จาก FTP กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน สพฐ.(ประถม+มัธยม) จากฐานข้อมูล SMIS หรือ Text file ที่ Export จาก SMIS (ประถม) จากฐานข้อมูล Student44 & Student51 (มัธยม) จาก Text file หรือ Excel (โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ.)

6 เว็บไซต์ เด็กตกหล่นและออกกลางคัน http://210.246.188.60/oos/
เว็บไซต์ เด็กตกหล่นและออกกลางคัน เว็บไซต์ การจัดทำและรายงานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประชากร และ นักเรียน ตรวจสอบสถานะนักเรียนออกกลางคัน ตรวจสอบประชากรที่ไม่ได้เข้าเรียน ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล สำรวจประชากรที่ไม่ได้เข้าเรียน ที่มีตัวตนใน สพท. และกรอกแบบสำรวจ ตรวจสอบนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน 2550 ที่ได้รับการช่วยเหลือ ตรวจสอบสถิติ จำนวนประชากรรายอำเภอ และ สพท. ตรวจสอบรหัสโรงเรียน รหัสตำบล อำเภอ จังหวัด จากกระทรวงมหาดไทย

7

8


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรมการใช้โปรแกรม งานเด็กตกหล่นและออกกลางคัน สำหรับ 25 อำเภอกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google