งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน สำหรับ สพท. เข้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน สำหรับ สพท. เข้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน สำหรับ สพท. เข้าที่ http://210. 246. 188
การดำเนินงาน สำหรับ สพท. เข้าที่

2 การดำเนินงาน สำหรับ สพท.
ศึกษารายละเอียดทุกส่วนในหน้าเว็บไซต์ เพื่อชี้แจงข้อสงสัยให้โรงเรียน ทำแบบประเมิน หากยังไม่ดำเนินการในวันอบรม ทำแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน(ด้วยความซื่อสัตย์) ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นประจำซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารกับ สพฐ. แจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการ ปฏิทินงานของ สพฐ. เข้าดำเนินการในส่วนของ สพท. โดยเข้าที่เมนู แล้วนำดำเนินการดังนี้

3 ปฎิทินการดำเนินงาน สำหรับ สพท.
ลำดับที่ 1 เปลี่ยนรหัสผ่านจากรหัสกลางเป็นของ สพท. ดำเนินการแล้ว รหัสกลางคือ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน 6789 ลำดับที่ 2 กรอกรายละเอียดผู้ประสานงานเขตพื้นที่ เพื่อการประสานงานกับ โรงเรียน และ สพฐ. ลำดับที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อ ประเภท โรงเรียน และระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร หากโรงเรียนใดขาดหาย หรือ ยุบเลิก ให้เข้าไปจัดการที่ เมนูจัดการเขตพื้นที่ ดำเนินการในส่วนนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้องก่อนวันที่ 15 มกราคม หาก สพท.ไม่ดำเนินการโรงเรียนจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ลำดับที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ในปีการศึกษา จากรายงาน Data on web ซึ่งจะนำมาเป็นแผนชั้นเคลื่อนในปีการศึกษา เมื่อพบความผิดพลาดแจ้งโรงเรียนดำเนินการแก้ไขทันที และให้ปรับปรุงข้อมูลใน Data on web อีกครั้งในช่วง 10 – 31 มีนาคม เพื่อ สพฐ.ดึงข้อมูลเข้าสู่หน้านี้ ลำดับที่ 5 กรอกข้อมูลการคาดคะเนอัตราการเข้าเรียน และอัตราการเรียนต่อตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน ในภาพของ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2552 ลำดับที่ 6 กรอกจำนวนประชากรในวัยเรียน สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 มกราคม ลำดับที่ 7 กรอกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 เมษายน 2552 ลำดับที่ 8 สพท. ตรวจสอบติดตามการรายงานของโรงเรียนตามปฏิทิน สพฐ. ในด้านการรายงาน แผนการรับ การรับสมัครรายวัน การรายงานการรับไว้ และการจัดสรรโอกาสในรอบ 2 แผนชั้นเคลื่อน และการจบการศึกษา

4 5. เลือกสำนักงานเขตพื้นที่
ลำดับที่ 1 เปลี่ยนรหัสผ่านจากรหัสกลางเป็นของ สพท. ดำเนินการแล้ว รหัสกลางคือ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน 6789 2. เลือก สพท. 1. คลิกเลือก 3. พิมพ์ 2222 4. พิมพ์ 6789 5. เลือกสำนักงานเขตพื้นที่ 6. คลิกตกลง

5 2. เลือกเพื่อเพิ่มบุคลากรใหม่
ลำดับที่ 2 กรอกรายละเอียดผู้ประสานงานเขตพื้นที่ เพื่อการประสานงานกับ โรงเรียน และ สพฐ. กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน หรือ ส่ง SMS 1. คลิกเลือก 2. เลือกเพื่อเพิ่มบุคลากรใหม่

6 กรอกรายละเอียดให้ครบทุกรายการให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารในหลายๆช่องทาง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

7 ลำดับที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อ ประเภท โรงเรียน และระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร หากโรงเรียนใดขาดหาย หรือ ยุบเลิก ให้เข้าไปจัดการที่ เมนูจัดการเขตพื้นที่ ดำเนินการในส่วนนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้องก่อนวันที่ 15 มกราคม หาก สพท.ไม่ดำเนินการโรงเรียนจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ 1. คลิกเลือก

8 คลิกเลือกเพื่อตรวจสอบข้อมูลชั้นเคลื่อน
ลำดับที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ในปีการศึกษา จากรายงาน Data on web ซึ่งจะนำมาเป็นแผนชั้นเคลื่อนในปีการศึกษา เมื่อพบความผิดพลาดแจ้งโรงเรียนดำเนินการแก้ไขทันที และให้ปรับปรุงข้อมูลใน Data on web อีกครั้งในช่วง 10 – 31 มีนาคม เพื่อ สพฐ.ดึงข้อมูลเข้าสู่หน้านี้ คลิกเลือกเพื่อตรวจสอบข้อมูลชั้นเคลื่อน

9 2. เลือก กรอกแก้ไขข้อมูล 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ลำดับที่ 5 กรอกข้อมูลการคาดคะเนอัตราการเข้าเรียน และอัตราการเรียนต่อตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน ในภาพของ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2552 1. คลิกเลือก 2. เลือก กรอกแก้ไขข้อมูล 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 4. คลิกส่งข้อมูล

10 ลำดับที่ 6 กรอกจำนวนประชากรในวัยเรียน สำหรับ สพท
ลำดับที่ 6 กรอกจำนวนประชากรในวัยเรียน สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 มกราคม 2.คลิกเลือก 1.คลิกเลือก

11 ลำดับที่ 7 กรอกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา สำหรับ สพท
ลำดับที่ 7 กรอกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 เมษายน 2552 1. คลิกเลือก 1. คลิกเลือก 2. คลิกเลือกสำหรับ สพท. 3. คลิกเลือก กรอกข้อมูล

12 4. กรอกข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ในภาพ สพท. ของทุกสังกัด
ลำดับที่ 7 กรอกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 เมษายน 2552 4. กรอกข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ในภาพ สพท. ของทุกสังกัด 2. คลิกส่งข้อมูล

13 ลำดับที่ 7 กรอกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา สำหรับ สพท
ลำดับที่ 7 กรอกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 เมษายน 2552 2. คลิกบันทึกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน สำหรับ สพท. เข้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google