งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในแต่ละเดือนเมื่อตรวจสอบข้อมูลจนมีผลงานผ่านร้อยละ 100 หรือสูงกว่า 95 ขอให้จัดเก็บแฟ้ม chronic และ person ลงฐานข้อมูลด้วย เพื่อใช้ในการตรวจสอบความ ซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ส่งในเดือนถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในแต่ละเดือนเมื่อตรวจสอบข้อมูลจนมีผลงานผ่านร้อยละ 100 หรือสูงกว่า 95 ขอให้จัดเก็บแฟ้ม chronic และ person ลงฐานข้อมูลด้วย เพื่อใช้ในการตรวจสอบความ ซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ส่งในเดือนถัดไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในแต่ละเดือนเมื่อตรวจสอบข้อมูลจนมีผลงานผ่านร้อยละ 100 หรือสูงกว่า 95 ขอให้จัดเก็บแฟ้ม chronic และ person ลงฐานข้อมูลด้วย เพื่อใช้ในการตรวจสอบความ ซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ส่งในเดือนถัดไป ไม่ให้ซ้ำกับเดือนที่ ผ่านมา กรณีที่มี error จำนวนมากและ ต้องการแก้ไขข้อมูลใหม่ ให้ส่งออก xml แล้วเปิดด้วย excel เพื่อดูว่ามี record ใดบ้างที่ผิดพลาด เมื่อ แก้ไขแล้วจึงส่งออกใหม่ และนำมา ตรวจใหม่จนกว่าจะได้ error น้อย ที่สุด

3 กรณีที่แฟ้มใดตรวจสอบแล้วพบว่า error จำนวนมาก และต้องการไปปรับปรุงแก้ไขในโปรแกรม hosxp pcu ใหม่ ให้ทำการลบแฟ้มที่เคยนำเข้าตรวจใน C://Program Files/NHSO/OP PP NHSO2556/ และให้เหลือเฉพาะไฟล์ที่ตรวจผ่าน กรณีที่แฟ้มใดตรวจสอบแล้วพบว่า error จำนวนมาก และต้องการไปปรับปรุงแก้ไขในโปรแกรม hosxp pcu ใหม่ ให้ทำการลบแฟ้มที่เคยนำเข้าตรวจใน C://Program Files/NHSO/OP PP NHSO2556/ และให้เหลือเฉพาะไฟล์ที่ตรวจผ่าน


ดาวน์โหลด ppt ในแต่ละเดือนเมื่อตรวจสอบข้อมูลจนมีผลงานผ่านร้อยละ 100 หรือสูงกว่า 95 ขอให้จัดเก็บแฟ้ม chronic และ person ลงฐานข้อมูลด้วย เพื่อใช้ในการตรวจสอบความ ซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ส่งในเดือนถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google