งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม แจ้งทราบ แนวทาง 56

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม แจ้งทราบ แนวทาง 56"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม แจ้งทราบ แนวทาง 56 พิจจารณา 1.พิจารณา รับรองผล audit q1-q2 2.พิจารณา และจัดสรร งบ บริหาร 3.พิจารณา และ จัดสรร งบ q1-q2 4. opaward 4.Audit q3-q4 อื่นๆ

2 แนวทางการพัฒนาข้อมูล OP/PP Individual 2556
สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน

3 Topic มาตรฐานแฟ้มข้อมูล ปี 2555 มาตรฐานแฟ้มข้อมูล ปี 2556
มาตรฐานแฟ้มข้อมูล ปี 2555 มาตรฐานแฟ้มข้อมูล ปี 2556 รูปแบบการส่งข้อมูล

4 มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2555
มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2555 โครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ชัน 4.0 : 1 ต.ค ) Person PP NCDSCREEN Service Women CHRONICFU Diag Death LABFU Proced Nutri Drug Chronic ANC Card EPI Appoint FP Surveil MCH Home

5 รูปแบบของแฟ้มข้อมูลที่จัดส่ง ปี 2555
ข้อมูล 21 แฟ้ม OP Package PP Package Survey Person* Service* Diag* Drug Proced Person FP EPI ANC MCH PP NCD Files

6 มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2556
มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2556 โครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม เวอร์ชัน ก.ค. 2555 การปรับโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล เพิ่ม field CID เพิ่มความหมายของลักษณะแฟ้ม แฟ้มบริการ.....แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ แฟ้ม FP , EPI , Nutri , ANC , NCDSCREEN

7 แนวทางการดำเนินงาน ปี 2556
รับแฟ้มข้อมูลเพิ่ม Chronic Nutri Surveil NCDSCREEN CHRONICFU LABFU

8 แนวทางการดำเนินงาน ปี 2556
ปรับเปลี่ยนการรับ Package แฟ้มข้อมูล OP_Package ไม่ใช้แฟ้ม Person Person Service Diag Drug Proced Service Diag Drug Proced

9 แนวทางการดำเนินงาน ปี 2556
ปรับเปลี่ยนการรับ PP_Package เป็นการส่งรายแฟ้ม รับข้อมูลปีละครั้ง (ก.ค.-ต.ค.) Person รับข้อมูล Survey Chronic Nutri รับข้อมูลปีละครั้ง (ก.ค.-ต.ค.) รับข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเวลา ( 7 วัน, 7-90 วัน , >90 วัน) Surveil

10 แนวทางการดำเนินงาน ปี 2556
ปรับเปลี่ยนการรับ PP_Package เป็นการส่งรายแฟ้ม รับข้อมูลปีละครั้ง (ก.ค.-ต.ค.) NCDSCREEN รับข้อมูล On demand CHRONICFU LABFU รับข้อมูล On demand

11 ชื่อแฟ้ม : FOP_Hcode_YYYYMMDDhhmmss.zip
OP_Package (Add on) Drug PID SEQ Date_Serve Clinic Card base CID Service* CID PID SEQ Date_Serve Clinic Diag* PID SEQ Date_Serve Clinic (Add on) Proced PID SEQ Date_Serve Clinic ชื่อแฟ้ม : FOP_Hcode_YYYYMMDDhhmmss.zip

12 Framework การส่งข้อมูล
สถานีอนามัย/PCU สสจ. Provis / Data Center 21 แฟ้ม / OP/PP สนย. OP/PP Pack 21 แฟ้ม โรงพยาบาล 21 แฟ้ม Rep OP/PP_Package Statement

13 แผนการส่งข้อมูล ปี 2555 > ความทันเวลาของการส่งข้อมูล > ข้อมูลบริการของเดือนใด ๆ ส่งได้ไม่เกินวันสิ้นเดือน ของเดือนถัดไป

14 รหัสรายการ ICD-10 1 A00-B99 โรคติดเชื้อและโรคปรสิต บางโรค 2 C00-D48 เนื้องอก 3 D50-D89 โรคของเลือดและอวัยวะ สร้างเลือดและความ ผิดปกติบางอย่างของกลไก ภูมิคุ้มกัน 4 E00-E90 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 5 F00-F99 ความผิดปกติทางจิตและ พฤติกรรม 6 G00-G99 โรคของระบบประสาท 7 H00-H59 โรคของตาและอวัยวะเคียง ลูกตา 8 H60-H95 โรคของหูและปุ่มกระดูกกก หู 9 I00-I99 โรคของระบบไหลเวียนโลหิต 10 J00-J99 โรคของระบบหายใจ 11 K00-K93 โรคของระบบย่อยอาหาร 12 L00-L99 โรคของผิวหนังและ เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 13 M00-M99 โรคของระบบกล้ามเนื้อ โครงร่าง และเนื้อเยื่อ เกี่ยวพัน 14 N00-N99 โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ 15 O00-O99 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 16 P00-P96 ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด 17 Q00-Q99 รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความ ผิดปกติของโครโมโซม 18 R00-R99 อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบ จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่ใด 19 S00-T98 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่อง บางอย่างจากสาเหตุภายนอก 20 V01-Y98 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย 21 Z00-Z99 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ และ การรับริการสุขภาพ 22 U00-U99 รหัสเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (แพทย์แผนไทย)

15 OP PP Award 55 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเรื่องคุณภาพข้อมูล
เพื่อส่งเสริมการจัดการข้อมูล เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

16 OP PP Award 55 รางวัลระดับเขต (ดีเด่น)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 รางวัล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 2 รางวัล หน่วยบริการ 2 รางวัล รพ.สต รางวัล

17 OP PP Award 55 รางวัลระดับประเทศ (ยอดเยี่ยม)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 รางวัล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 รางวัล หน่วยบริการ 1 รางวัล รพ.สต รางวัล

18 OP PP Award 55 ข้อมูลที่ใช้ประเมิน 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555
ข้อมูลที่ใช้ประเมิน ตุลาคม มิถุนายน 2555 ประกาศผลและมอบรางวัล ภายในกันยายน 2555

19 OP PP Award 55 เกณฑ์การพิจารณา คุณภาพของข้อมูล 50 %
คุณภาพของข้อมูล 50 % การส่งเสริมการจัดการด้านข้อมูล 50 %

20 OP PP Award 55 50% เกณฑ์คุณภาพของข้อมูล
พิจารณาคะแนน Performance (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ซ้ำซ้อน ) พิจารณาจากข้อมูลที่ผ่าน และไม่ผ่านการตรวจสอบ ร้อยละของหน่วยบริการ/รพ.สต. ทีถูกระงับการจัดสรรเงิน

21 OP PP Award 55 การส่งเสริมการจัดการด้านข้อมูล 50%
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล การจัดสรรเงินรวดเร็ว( ภายใน 30 วันหลังได้รับแจ้ง) การควบคุมกำกับ/ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ ร้อยละรพ.สต.ที่ส่งข้อมูลถึง สปสช.สม่ำเสมอทุกเดือน การติดตาม/นิเทศงานด้านข้อมูล การ Audit คุณภาพภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 50%

22 OP PP Award 55 การส่งเสริมการจัดการด้านข้อมูล Cont.
การสนับสนุนส่งเสริมหน่วยบริการ/รพ.สต. ด้านโปรแกรมระบบงาน HIS (Update , บำรุงรักษา) ด้านเครือข่าย Network เพื่อการรับส่งข้อมูล การจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูล การฝึกอบรมให้ความรู้ (การให้รหัสโรค ICD10 , การใช้งาน HIS , การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบ , การพัฒนาระบบข้อมูล หรือเรื่องที่ เป็นปัญหาของพื้นที่)

23 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม แจ้งทราบ แนวทาง 56

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google