งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NU. Library Online Purchasing System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NU. Library Online Purchasing System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NU. Library Online Purchasing System
5 ปีแห่งการพัฒนาสู่ความสมบูรณ์แบบ สวัสดีครับ หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึง กระบวนการจัดซื้อและการพัฒนาระบบงานโดยภาพรวมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว ผม ชัยพร คำเจริญคุณ จะมานำเสนอถึงแนวคิดและขั้นตอนในการพัฒนาระบบบ NU. Library Online Purchasinh System ชัยพร คำเจริญคุณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 การนำเสนอผลงาน ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
ปัญหาที่พบ การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ในแต่ละขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรค ผลการศึกษา อภิปายผลและข้อเสนอแนะ

3 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการผู้ใช้
ปัญหาจากวิธีการทำงาน,ขั้นตอนการทำงานของระบบเดิม จุดหรือปัญหาที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ ผู้ใช้งานต้องการอะไร เพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น อย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าการทำงานทุกอย่างจะต้องมีปัญหาและเราจึงได้มีแนวคิดที่จะนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกในการพัฒนาระบบคือการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้เราได้ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาระบบ

4 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการผู้ใช้
จัดซื้อหนังสือได้ล่าช้าไม่ทันกับความต้องการของผู้ใช้ ได้หนังสือที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่ทราบผลการจัดซื้อ ซื้อหนังสือซ้ำจำนวนมาก เกิดปัญหายอดสั่งซื้อหนังสือเกินงบประมาณ ความต้องการ ต้องคุมงบประมาณคณะได้ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนได้ ต้องมีระบบตัดสินใจซื้อหนังสือ ต้องรายงานผลแบบ Real Time มีระบบตรวจรับ ระบบแจ้งผลทางอีเมล์ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ตัวอย่างของปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานระบบที่ได้มาจากวิเคราะห์ระบบเดิม การพูดคุยส่วนตัว และประชุมกลุ่มทำงาน

5 ซื้อ ไม่ซื้อ ซึ่งจากรายละเอียดทั้งหมดทำให้ผมรู้ว่าผมจะต้องพัฒนาระบบเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อส่วนนี้

6 กำหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบ
ลักษณะการทำงานของระบบ ข้อจำกัดของระบบ ข้อมูลที่จะต้องนำเข้าระบบ/นำออกจากระบบ กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล กำหนดผู้ใช้งานระบบ และหน้าที่การทำงาน เพื่อที่จะได้รู้ว่าระบบที่จะพัฒนาจะต้องสามารถทำอะไรได้บ้าง มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร รวมถึงการแบ่งกลุ่มผู้ใช้และกำหนดหน้าที่การทำงานให้

7 การออกแบบระบบ เป็นการออกแบบโครงสร้างของระบบทางด้านเทคนิค
ออกแบบการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับตัวระบบสารสนเทศ ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบการนำเข้าข้อมูลจากผู้ใช้ ฯลฯ เป็นการออกแบบโดยภาพของระบบที่จะพัฒนาตั้งแต่เริ่มตั้น เช่น การออกแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบบหน้าจอการทำงาน การออกแบบวิธีการนำเข้าข้อมูลโดยผู้ใช้เช่น ทางคียร์บอร์ดหรือ เครื่องอ่านบาร์โค้ด

8 การพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา PHP MySQL Apache Web Server
Team การพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น โดยได้เลือกใช้โปรแกรมภาษา PHP และ JavaScript ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และ Software สำหรับเปิดให้บริการเว็บแอพพลิเคชั่น Apache [4] ซึ่งเป็น Open Source ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

9 NU. Library Online Purchasing System ปี 2553
เป็นระบบต้นแบบ ฐานข้อมูลไม่สามารถนำไปใช้งาน ในปีต่อไปได้ ขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือยุ่งยาก ซับซ้อน การเปรียบเทียบราคา ค่อนข้างยาก การจัดทำรายงานยังไม่ครบถ้วน การเพิ่มข้อมูลผิดพลาด สลับชุด ข้อมูล ฯลฯ

10 NU. Library Online Purchasing System ปี 2554
รองรับการใช้คูปอง ออกแบบฐานข้อมูลใหม่ พัฒนาระบบเสนอซื้อใหม่ ตรวจสอบการเพิ่มข้อมูล ระบบใน vers ที 2 ถูกได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมด และจะมีการนำระบคูปองมาใช้ใน vers นี้ และได้เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าโดยผู้ใช้

11 ปัญหาที่พบ ใน ปี 2554 ไม่สามารถดูการเปรียบเทียบราคา ใน รายการที่จัดซื้อไปแล้วได้ การเพิ่มรายการเสนอซื้อยุ่งยาก ปัญหาการเรียกดูข้อมูลการเสนอซื้อ,การ เปรียบเทียบราคา การเพิ่มข้อมูลผิดพลาด สลับชุดข้อมูล ฯลฯ แต่ก็ยังพบปัญหาทั้งจากตัวระบบและปัญหาจากผู้ใช้อยู่เช่นเดิม หลังจากที่ผมได้เก็บรวบรวมปัญหาต่างๆผมก็ได้นำไปพัฒนาระบบใหม่เป็นระบบ vers 3 ซึ่งมีลักษณะดังนี้

12 NU. Library Online Purchasing System ปี 2555
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบตรวจรับหนังสือ ระบบส่งอีเมล ออกแบบใบเสนอใหม่ ออกแบบฐานข้อมูลใหม่ เพิ่มระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพิ่มระบบตรวจรับหนังสือ เพิ่มระบบส่ง ให้แก่อาจารย์ และออกแบบ ใบเสนอราคาให้ง่ายต่อการพิมพ์เข้าระบบ

13 ปัญหาที่พบใน ปี 2555 ร้านค้าเห็นราคาเสนอซื้อ ทำให้เกิดการตัดราคา 5 บาท 10 บาท ไม่มีสถิติการเพิ่มรายการเสนอซื้อ,จัดซื้อ,เช็คซ้ำ ปัญหาไม่พบ ISBN ในการตรวจรับ ฯลฯ

14 NU. Library Online Purchasing System ปี 2556
จัดทำรายงาน/สถิติ เพิ่ม พัฒนาระบบให้ใช้ได้ในปีถัดไป พัฒนาระบบจัดซื้อนอกงาน bookfair

15 ปัญหาที่พบใน ปี 2556 ร้านค้าเห็นราคาเสนอซื้อ ทำให้เกิดการตัดราคา 5 บาท 10 บาท ไม่มีสถิติการเพิ่มรายการเสนอซื้อ,จัดซื้อ,เช็คซ้ำ ปัญหาไม่พบ ISBN ในการตรวจรับ ฯลฯ

16 NU. Library Online Purchasing System ปี 2557
จัดทำรายงาน/สถิติ เพิ่ม พัฒนาระบบตรวจรับหนังสือใหม่ แก้ไขการแสดงผลผิดพลาด พัฒนาระบบส่งอีเมล

17 ปัญหาที่พบใน ปี 2557 ระบบทำงานได้ช้าเมื่อเรียกดูสถิติต่างๆ
ปัญหาเกี่ยวกับราคาหนังสือ ร้านค้าอยากให้แสดงราคาหนังสือ การพัฒนาระบบจัดซื้อนอกงาน bookfair ติดปัญหาเนื่องจากโครงสร้างฐานข้อมูล ปัญหาโครงสร้างฐานข้อมูลทำงานได้ช้าเมื่อมี ข้อมูลจำนวนมาก ฯลฯ

18 NU. Library Online Purchasing System ระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนาต่อไป NU. Library Online Purchasing System ระบบ DDS ระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ???? ????

19 ปัญหาและอุปสรรค การพัฒนาโปรแกรม ระยะยาวทำให้มีลักษณะการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ยากต่อการพัฒนาปรับปรุง โปรแกรมภาษาล้าสมัย

20 ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้เป็นอย่างดี การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการรายงานผลการเสนอซื้อหนังสือผ่านทาง อีเมลเป็นอย่างมาก การตรวจรับหนังสือทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

21


ดาวน์โหลด ppt NU. Library Online Purchasing System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google