งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณ และเงิน SP 2. 2 งบประมาณปี 2553 รายการจำนวนเงิน ( ล้าน บาท ) % งบบุคลากร 167,353.1675.74 งบดำเนินงาน 8,361.573.78 งบลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณ และเงิน SP 2. 2 งบประมาณปี 2553 รายการจำนวนเงิน ( ล้าน บาท ) % งบบุคลากร 167,353.1675.74 งบดำเนินงาน 8,361.573.78 งบลงทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณ และเงิน SP 2

2 2 งบประมาณปี 2553 รายการจำนวนเงิน ( ล้าน บาท ) % งบบุคลากร 167,353.1675.74 งบดำเนินงาน 8,361.573.78 งบลงทุน 4,111.771.86 งบเงินอุดหนุน 41,111.7418.60 งบรายจ่ายอื่น 0.520.02 รวม 220,938.76

3 3 เป้าหมายการเบิก จ่ายเงิน ปี 2553 งบปกติงบ ลงทุน เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 20 % 12 % เดือน มกราคม – มีนาคม 43 % 33 % เดือน เมษายน – มิถุนายน 68 % 56 % เดือน กรกฎาคม – กันยายน 94 % 75 %

4 4 เป้าหมายงบลงทุน ปี 2553 ทำสัญญา 100 % มิ. ย.53 การเบิกได้ 83 % 5 78 % 4 75 % 3

5 5 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 30 ก. ย.52 งบบุคลากร 100 % งบดำเนินงาน 96.03 % งบลงทุน 62.03 % งบอุดหนุน 99.96 % งบรายจ่ายอื่น 67.45 % รวม 99.16 %

6 6 มาตรการ เร่งรัด 1. สพฐ. โอนเงินภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่ได้รับแจ้งจัดสรร 2. การแก้ไขแบบแปลน รูปแบบ เปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณ ต้องเสร็จ ภายใน 31 มี. ค. 53 3. บันทึก PO ในระบบ GFMIS 4. การจัดอบรม ประชุมสัมมนา ภายใน มิ. ย. 53 เบิกจ่ายเงิน ให้เสร็จ ภายใน ส. ค. 53

7 7 การเร่งรัดติดตาม งบประมาณ 1. มีแผนปฏิบัติงาน & แผนการใช้จ่ายเงิน 2. มีคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดระดับ สพท. 3. ผู้ว่าราชการจังหวัด คลัง จังหวัด เร่งรัดในภูมิภาค

8 8 เงิน SP2 งบดำเนินงาน 13,054 ล้านบาท งบลงทุน 12,912 ” งบอุดหนุน 158 ” งบรายจ่ายอื่น 109 ” รวม 26,233 ”

9 9 เป้าหมายการเบิกจ่าย SP2 ทุกงบรายจ่าย 100 %

10 10 มาตรการ เร่งรัด SP2 1. ส่งข้อมูลคำของบประมาณ ภายใน 30 พ. ย. 52 ถ้าไม่ส่ง ถือว่า ยกเลิกโครงการ 2. สำนักงบประมาณอนุมัติเงิน ภายใน 15 วัน นับจากวันขอ 3. ทำสัญญา ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับอนุมัติเงิน 4. มติ ครม. เพิ่มเติม ทำสัญญาให้ ทันภายใน 31 มี. ค. 53

11 11 เปรียบเทียบ งบประมาณ กับ SP2 งบประมาณ SP2 1. เปลี่ยนแปลงรายการภายใน มี. ค.531. เปลี่ยนแปลงรายการไม่ได้ 2. เป้าหมายเบิกจ่ายภาพรวม 94%2. เป้าหมายเบิกจ่าย 100% 3. เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน 75%3. เป้าหมายเบิกจ่าย 100% 4. การใช้จ่ายปฏิบัติตามระเบียบราชการ 5. การจัดซื้อ / จ้าง ตามระเบียบราชการ 6. การจัดอบรม ประชุมสัมมนา เสร็จภายใน มิ. ย.53 6. การจัดอบรม ประชุมสัมมนา เสร็จโดยเร็ว 7. การเบิกเงินจากระบบ GFMIS7. เบิกเงินจากระบบ GFMIS 8. ติดตาม เร่งรัด ประจำทุกเดือน 8. ติดตามเร่งรัดโดยด่วน

12 12 การจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุด สพท. มีหน้าที่ 1. จัดนิทรรศการหนังสือ, สื่อ 2. เชิญร้านค้า ห้าง บริษัท ผู้จำหน่ายร่วมงาน 3. รายงานผลการจัด นิทรรศการ

13 13 สพท. มีหน้าที่ 4. ติดตาม ดูแล มีปัญหา อุปสรรคช่วยเหลือ โรงเรียน และแก้ปัญหาทันที 5. รายงานผลการจัดซื้อของ โรงเรียนขนาดเล็ก

14 14 โรงเรียน มี 2 ขั้นตอน 1. การคัดเลือก หนังสือ / สื่อ 2. วิธีการจัดซื้อ

15 15 การคัดเลือก 1. ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  ผู้แทนครู ( ครูบรรณารักษ์ / ครูห้องสมุด )  ผู้แทนนักเรียน  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนกรรมการ สถานศึกษาและหรือผู้แทนชุมชน 2. บันทึกเหตุผลการคัดเลือก

16 16 การคัดเลือก 1. หลักสำคัญ คำนึงถึง ประโยชน์โรงเรียน, นักเรียน และความ ซื่อสัตย์สุจริต 2. หนังสือ / สื่อ คุณภาพ เหมาะสมกับราคา

17 17 การจัดซื้อ 1. วิธีตกลงราคาตาม ระเบียบพัสดุ 2. ถ้าเป็นไปได้ สั่งซื้อ ระหว่างจัดนิทรรศการ

18 18 คณะกรรมการตรวจ รับ  ครู  ผู้แทน คณะกรรมการ สถานศึกษา

19 19 การควบคุม  ลงบัญชีวัสดุ  รายงานผลการ จัดซื้อผ่าน E-MES

20 20 จบการบรรยาย *** สวัสดีค่ะ ***


ดาวน์โหลด ppt 1 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณ และเงิน SP 2. 2 งบประมาณปี 2553 รายการจำนวนเงิน ( ล้าน บาท ) % งบบุคลากร 167,353.1675.74 งบดำเนินงาน 8,361.573.78 งบลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google